Op vrijdagavond 24 juni vond de halfjaarlijkse ledenvergadering van de SGA plaats in de Batjanzaal in de Indische Buurt.

Bij de jeugd zijn er zorgelijk veel vacatures: competitieleider, coördinator schoolschaak, diplomaconsul, coördinator Huttontoernooi. Gelukkig is er wel een Grand Prix-coördinator gevonden, dus hopelijk wordt deze jeugdtoernooireeks bij de clubs nieuw leven ingeblazen.

Een enkele club heeft plannen in het kader van het 150-jarig bestaan van de KNSB in 2023, maar dit jubileum bruist nog niet echt in de SGA.

De inschrijvingstermijn voor de clubs voor de Schaak-off van de KNSB is met 2 weken verlengd. De clubs die vorig jaar hebben meegedaan waren zeer enthousiast. Het trekt fanatieke schakers (niet-leden) naar de clubs voor een kennismaking met de schaakclub. We raden alle SGA-clubs aan zich hiervoor in te schrijven.

Er komt geen winterstop in de KNSB-competitie, maar in plaats daarvan zijn een paar reservedata voor uitgestelde rondes vastgelegd. Besloten werd dat in de SGA-competitie volgend seizoen ook te doen, wat erop neerkomt dat bij elke deelnemende club enkele data worden gereserveerd voor uitgestelde thuiswedstrijden.

De begroting van de SGA voor 2022-23, de eerste begroting van de hand van onze nieuwe penningmeester Pim Beers, werd zonder een enkele kritische opmerking of vraag goedgekeurd. Het begrote negatieve saldo gaat geruisloos de financiële analen in.

Secretaris Klaas Knoester werd herbenoemd voor zijn derde termijn van 3 jaar. De functie van toernooileider blijft een vacature, al neemt Theo Weijers die nog ad interim waar.

De situatie van enkele toernooien in onze regio is zorgelijk:

We bespraken het idee om een SGA-toernooicommissie in het leven te roepen, om de SGA-toernooien te organiseren, het Amsterdam Open en misschien een kroegloperstoernooi. De clubs gaan intern bespreken of ze kandidaten voor zo’n commissie kunnen vinden. 0,2 kandidaat per club zou voldoende zijn voor een redelijk samengestelde commissie, dus dat biedt hoop.

Het competitiereglement werd na enige gedachtewisseling aangepast: de Hoofdklasse waar volgens reglement 10 teams in zouden spelen, maar die dit seizoen door vrijwillige degradatie uit 8 teams bestond, blijft voortaan op 8 teams.

De prijzen van de SGA-competitie 2021-22 werden uitgereikt door competitieleider Harrie Boom. Een bijzondere vermelding is er voor VAS, die een karrevracht aan prijsklokken kreeg uitgereikt, waaronder die voor het eervolle kampioenschap van de Hoofdklasse. Ook Zwart op Wit verdient vermelding: deze nieuwe club werd in zijn eerste seizoen kampioen van de 4e klasse. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!

24 juni 2022

Posted In: ALV

Leave a Comment

Op donderdagavond 18 november 2021 vond de halfjaarlijkse ALV van de SGA plaats. Vanwege de coronasituatie werd weer per video in Zoom vergaderd.

Het algemeen en financieel jaarverslag 2020-21 werden goedgekeurd. Omdat er nauwelijks activiteiten mogelijk waren wegens de coronapandemie, heeft de SGA in dit seizoen geen contributie geheven. Een klein nadelig saldo van €820 wordt ten laste van het algemeen vermogen gebracht.

De vergadering stemde in met de beleidsrichtlijnen voor subsidieverlening door de SGA.

René Pijlman werd herkozen voor een tweede termijn van 3 jaar als voorzitter. Pim Beers werd benoemd tot penningmeester. We zijn blij dat hij zich hiervoor beschikbaar stelde. We zijn veel dank verschuldigd aan lid van verdienste en oud-penningmeester Fred Bergen voor het waarnemen van de financiën als administrateur in de afgelopen penningmeesterloze tijd. Theo Weijers werd herkozen als bestuurslid materiaalbeheer en toernooileider a.i. Hij neemt de functie van toernooileider dit seizoen tot september 2022 waar en zou graag zien dat daarna een nieuwe toernooileider wordt gevonden. De functie van jeugdleider in het SGA-bestuur blijft vacant. Oud-voorzitter Henk Boot werd benoemd tot plaatsvervangend bondsraadlid.

De bezetting van de JGA (jeugdcommissie) laat te wensen over. Bestuur en JGA roepen de clubs mét en zonder jeugdafdeling op om kandidaten te zoeken voor de JGA, die de jeugdcompetitie, -toernooien en -kampioenschappen op regionaal niveau organiseert.

De SGA-competitie en bekercompetities zijn voortvarend van start gegaan. Wel werd duidelijk dat de tijdelijke coronamaatregelen (3 weken horeca dicht om 20 uur) het een stuk of zes clubs onmogelijk maakt competitiewedstrijden thuis te spelen. Afgesproken is dat deze clubs in de resterende twee weken alternatieven onderzoeken (bijvoorbeeld: bij een andere club spelen of op zaterdagmiddag spelen) en aan de competitieleider laten weten wat de mogelijkheden zijn. Zodra bekend is of en voor hoe lang de maatregelen worden verlengd of zelfs aangescherpt, zal het SGA-bestuur zich beraden op de vraag hoe de competitie kan worden voortgezet. Uitgangspunt is dat we zoveel mogelijk wedstrijden laten doorgaan die door kunnen gaan.

Het Veteranenrapidtoernooi is met een bescheiden aantal deelnemers gespeeld. Het oliebollentoernooi (snelschaakkampioenschap) kan hopelijk doorgaan op 31 december. De data en zaal (De Poort in de Kattenburgerstraat) voor het Open veteranenkampioenschap in maart/april 2022 zijn vastgelegd, in de hoop dat ook dit toernooi door kan gaan. Een driemanschap bestaande uit Theo Weijers, Klaas Knoester en Gerie Opgenhaffen gaat bekijken hoe en waar we in 2022 ons Persoonlijk Kampioenschap kunnen organiseren. Dit toernooi is belangrijker geworden, nu de SGA-kampioen zich plaatst voor het kwalificatietoernooi voor enkele plaatsen in het vernieuwde NK Schaken.

Op een oproep aan clubs om iets te organiseren in het kader van het jubileum 150 jaar KNSB in 2023 werd lauw gereageerd. Het enthousiasme voor dit jubileum moet duidelijk nog groeien in onze schaakregio

19 november 2021

Posted In: ALV

Leave a Comment

Op maandagavond 28 juni 2021 vond de halfjaarlijkse ledenvergadering van de SGA plaats, die in het teken stond van de plannen voor seizoen 2021-22. We hopen dat de coronacrisis in september achter ons ligt en we een normaal seizoen zullen hebben.

In het rondje langs de verenigingen waren optimistische geluiden te horen. De meeste clubs hebben de coronalockdowns met beperkte schade doorstaan en verwachten in het komend seizoen weer fris van start te gaan.

De begroting voor 2021-22 werd met algemene stemmen goedgekeurd. Onderdeel van de begroting is een verhoging van de jeugdcontributie, die gecompenseerd wordt door een organisatievergoeding voor de clubs die SGA-jeugdtoernooien organiseren. Voor de clubs kan de contributieverhoging zodoende financieel neutraal zijn.

De nieuwe club Zwart op Wit was als toehoorder aanwezig. Deze vereniging is opgericht door circa 10 studenten, die met een team aan de SGA-competitie willen meedoen.

Er was veel ongenoegen bij de clubs over de wijziging van de WBTR en het vervallen van de btw-vrijstelling. Dit is extra complexiteit en gedoe waar de overheid ons mee belast. Er zit helaas niets anders op dan er zo goed en kwaad mogelijk mee om te gaan.

Harrie Boom werd herkozen voor een tweede termijn van 3 jaar als competitieleider. Adrienne Cramer nam na ruim 9 jaar afscheid als toernooileider in het bestuur en kondigde haar verhuizing naar Den Haag aan. Het is een aanwinst voor de HSB, voor ons helaas een aderlating. De bestuursfunctie van toernooileider blijft als vacature open staan, net als die van penningmeester. Bestuursleden Theo Wijers en Klaas Knoester, samen met erelid Gerie Opgenhaffen nemen de organisatie en wedstrijdleiding van de SGA-toernooien op zich. Ze zijn in de SGA een vertrouwd gezelschap.

De vergadering stemde in met het uitstellen van de reglementaire deadlines voor het aanmelden van teams en spelers voor de SGA-competitie, om de clubs na de coronapauze iets meer tijd te geven om hun teams samen te stellen. De SGA-competitie gaat naar verwachting in de week van 18 oktober van start. Het plan is iets vroeger met de bekercompetities te beginnen, aangezien het voor clubs niet zo ingewikkeld is hiervoor teams samen te stellen.

In het komend seizoen zullen corona volente worden gespeeld:

 • de reguliere SGA-competitie
 • de bekercompetities (goud, zilver, brons)
 • de rapidcompetitie aan het eind van het seizoen
 • het 7-rondig Veteranenkampioenschap
 • het veteranen-rapidtoernooi
 • het snelschaakkampioenschap ofwel Oliebollentoernooi

Of en wanneer er weer een Amsterdam Open (weekendtoernooi, tevens PK) kan plaatsvinden is nog onduidelijk.

29 juni 2021

Posted In: ALV

Leave a Comment

Op vrijdagavond 22 november 2019 vond de halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) van de SGA plaats in de Batjanzaal, hoofdkantoor en speelzaal van de Schaakschool Indische Buurt. De vergadering nam een minuut stilte in acht voor de SGA-schakers die in de afgelopen periode helaas zijn overleden.

Een notitie met aanbevelingen voor de preventie van seksuele intimidatie werd voor kennisgeving aangenomen. Clubs kunnen hun vrijwilligers, met name zij die de jeugd op enigerlei wijze begeleiden, via de SGA-website een gratis VOG laten aanvragen.

Het algemeen jaarverslag en het financieel jaarverslag over het afgelopen seizoen 2018-19 werden goedgekeurd, waarmee het bestuur decharge is verleend voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Op voorstel van lid van verdienste Fred Bergen, wordt € 300 van het batig saldo gedoneerd aan het Max Euwe Centrum.

Een voorstel van SGA-bestuur en -jeugdcommissie (JGA) voor de toekomstbestendige organisatie van jeugdtoernooien werd goedgekeurd. Dat wil zeggen dat er in 2019-20 wordt proefgedraaid met het organiseren van SGA-jeugdtoernooien door de clubs, waarbij die clubs van de SGA een extra organisatievergoeding krijgen. In de voorjaarsvergadering van 2020 zullen we evalueren hoe dit loopt, of voortzetting in komende seizoenen gewenst is en hoe dit financieel kan worden gedekt.

Helaas was er nog geen kandidaat voor de vacature van penningmeester. De huidige penningmeester, Wilco Dado, is gestopt met schaken en heeft zijn lidmaatschap van Zukertort Amstelveen opgezegd. Formeel kan hij volgens de statuten van de SGA daardoor geen penningmeester meer zijn, maar hij was bereid de functie nog enige tijd waar te nemen. We zetten onze zoektocht voort en vragen de SGA-clubs om actiever op zoek te gaan naar een kandidaat voor deze functie. Onze hoop en bedoeling is in de voorjaarsvergadering van 2020 een voordracht te kunnen doen.

Besloten werd om in de komende Bondsraad van de KNSB te stemmen vóór het definitief worden van de uitbreiding van de KNSB-competitie met de 4e t/m 7e klassen. We zijn er inmiddels aan gewend, maar het is een proef voor twee seizoenen, die nog moet worden afgesloten met een besluit tot definitieve invoering.

De bekercompetities (goud, zilver, brons) hebben dit seizoen veel inschrijvingen opgeleverd (43 teams, tegenover 18 teams vorig seizoen in één bekercompetitie), zodat besloten werd de nieuwe opzet te continueren. In de voorjaarsvergadering van 2020 wordt slechts een kleine reglementswijziging voorgesteld om de geldende ratinglijst voor de ratinggrenzen eenduidig te maken.

De SGA is zijn speelzaal Ludo, ofwel de kantine van de sportzaal in het IJburg College, helaas kwijtgeraakt, doordat de uitbater ermee is gestopt. Een nieuwe vaste locatie is nog niet gevonden. Wel hebben we oplossingen voor afzonderlijke toernooien:

 • Het Veteranen Rapidkampioenschap wordt op donderdag 19 december 2019 gespeeld in de Batjanzaal.
 • Het Open Snelschaakkampioenschap van Amsterdam 2019, ofwel het Oliebollentoernooi, wordt op zondag 29 december 2019 gespeeld in de locatie van sv Amsterdam West, Bilderdijkpark 10.
 • Het Veteranenkampioenschap wordt op 7 donderdagmiddagen in het voorjaar van 2020 gespeeld in de locatie van sv De Raadsheer, gebouw De Poort in de Kattenburgerstraat 150. Daar kunnen helaas minder deelnemers in (ruim 80) dan het toernooi eerder had (tegen de 120). Er waren verschillende suggesties hoe we daarmee het beste kunnen omgaan, het SGA-bestuur zal zich daar nog over buigen.

Het PK van de SGA is afgelopen seizoen vanwege het vervallen van de speelzaal op IJburg, gespeeld als onderdeel van het Science Park Chess Tournament (Spachess). De vergadering had een duidelijke voorkeur om er in de toekomst weer een apart toernooi van te maken onder de naam Amsterdam Open, waarvan tot nu toe één editie heeft plaatsgevonden. De uitdaging is om een voldoende grote en betaalbare schaaklocatie te vinden (60+ borden) die een heel weekend beschikbaar is.

Het SGA-bestuur kreeg mandaat van de vergadering om de opzet en het reglement van de rapidcompetitie enigszins aan te passen, afhankelijk van het aantal deelnemende teams. De klassen worden zo nodig kleiner gemaakt (van 10 naar 8), om 4 klassen te behouden en zodoende de ratingverschillen binnen een klasse te beperken.

In de rondvraag vertelde Michiel Harmsen dat Zukertort Amtelveen een nieuwe locatie heeft per januari 2020: Ontmoetingscentrum De Meent in Amstelveen. Arno Bezemer had minder goed nieuws: het ziet ernaar uit dat Caissa aan het eind van het seizoen afscheid moet nemen van zijn locatie Huize Lydia in Amsterdam Zuid. De club moet op zoek naar een nieuwe speelzaal.

René Pijlman
voorzitter

 

24 november 2019

Posted In: ALV

Leave a Comment

Op woensdagavond 5 juni j.l. vond de halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) van de SGA plaats in de kantine van sporthal IJburg. De opkomst was met 25 afgevaardigden van verenigingen, bestuursleden, erelid en leden van verdienste redelijk. René Pijlman opende de vergadering vlak na 20:00 en memoreerde allereerst de medeschakers die ons in de afgelopen periode zijn ontvallen, de vergadering neemt voor hen een minuut stilte in acht.

Namens de KNSB was Frank lommers aanwezig, hij besprak actuele ontwikkelingen in de KNSB en reageerde op vragen van de afgevaardigden. Frank bevestigde desgevraagd o.a. dat het experiment met de scheiding van KNSB- en regionale competities, waarvan vooraf werd gevreesd dat dat wel eens ten koste zou kunnen gaan van o.a. onze SGA-competitie, in de praktijk goed heeft uitgepakt in die zin dat er nu meer partijen worden geschaakt, de kans dat deze scheiding nog wordt teruggedraaid kan daarom als zeer klein worden aangemerkt.

Bij de bespreking van de begroting van de SGA waarschuwde penningmeester Wilco Dado dat de cijfers nu nog florissant lijken maar dat door het afbouwen van de subsidies van de gemeente Amsterdam (in 2019/2020 krijgen we nog maar 75% van de gemaakte kosten van het schoolschaken, het jaar daarop 50%, weer een jaar later 25% en in 2022/2023 niets meer) in volgende jaren toch bezuinigd zal moeten worden.

Bij het agendapunt SGA-toernooien bleek dat de toekomst van onze thuisbasis, de kantine van sporthal IJburg, onzeker is. De uitbater, stichting Ludo, wil ermee stoppen en er is nog geen opvolger gevonden. Om te voorkomen dat wij voor een dichte deur staan, is bijna al ons schaakmateriaal dat hier staat opgeslagen nu tijdelijk bij verschillende bestuursleden thuis ondergebracht. Omdat het risico te groot is dat de kantine niet beschikbaar zal zijn, heeft het bestuur besloten af te zien van de huur van de ondergelegen sporthal. Omdat het tekort dag is om nog een geschikte andere locatie te vinden, heeft dat helaas als consequentie dat het geplande Amsterdam Open, met daarin opgenomen het persoonlijk kampioenschap, dit jaar geen doorgang kan vinden. Als eenmalige oplossing is ervoor gekozen het persoonlijk kampioenschap dit jaar onder te brengen in het Science Park Chess Tournament dat zal worden gehouden van 6 t/m 14 juli a.s. Het bestuur is nu op zoek naar andere locaties om SGA-toernooien te organiseren en hoort graag suggesties van de leden.

Om de SGA-competitie na de scheiding met de KNSB-competitie eerlijk, sportief en overzichtelijk te houden, heeft een commissie zich gebogen over het competitiereglement en een aantal wijzigingen voorgesteld. Na enige discussie zijn deze, inclusief enkele amendementen, door de ledenvegadering vastgesteld. Het aldus gewijzigde competitiereglement is binnenkort te raadplegen op de SGA-site.

De ALV gaat ook akkoord met het voorstel van het bestuur om met ingang van seizoen 2019/2020 drie bekercompetities te spelen:

 1. Gouden Bekercompetitie: hierin zijn alle leden van SGA-clubs speelgerechtigd.
 2. Zilveren Beker: speelgerechtigd zijn leden van SGA-clubs met een rating tot 1900.
 3. Bronzen Beker:speelgerechtigd zijn leden van SGA-clubs met een rating tot 1600.

Elke club bepaalt zelf in welke bekercompetitie(s) het speelt. Deelnemen aan alle drie de bekercompetities is toegestaan en wordt aangemoedigd.

Het laatste agendapunt voor de rondvraag is de jaarlijkse prijsuitreiking van de SGAcompetitie. Competitieleider Harrie Boom reikt de fel begeerde DGT 3000 schaakklokken als prijzen uit aan vertegenwoordigers van de teams die dit jaar kampioen werden in de SGA-competitie. Hij introduceert ook een nieuwe prijs: de wisselbeker die eerst werd uitgereikt aan de winnaar van het besturentoernooi is nu voor het winnaar van de hoofdklasse, deze trofee is vernoemd naar Martien de Bolster, een veelzijdig, uiterst beminnelijk mens die jarenlang velerlei functies beklede als voorzitter van Amstelveen en competitieleider en ons helaas ook een aantal jaren geleden op veel te jonge leeftijd is ontvallen. Harrie Boom overhandigt de Martien de Bolster-wisselbeker aan Peter van der Vlis, vertegenwoordiger van het winnende Caissa.

Een overzicht van deze en de andere kampioenen:

 • Viertallen: Laurierboom-Gambiet 3
 • Vierde klasse: Amsterdam West 10
 • Derde klasse: B VAS 11
 • Derde klasse: A Caissa 10
 • Tweede klasse: B Caissa 9
 • Tweede klasse: A ENPS 3
 • Eerste klasse: B Boven IJ-Nieuwendam 2
 • Eerste klasse: A Oosten Toren 1
 • Hoofdklasse: Caissa 6
 • SGA-cup: VAS

René Pijlman sluit de vergadering even na half elf, waarna er nog tijd is voor een kleine nazit met een consumptie aan de bar.

Klaas Knoester,
secretaris

19 juni 2019

Posted In: ALV

Leave a Comment

Een kort verslag van de ALV van 12 november 2018 door Klaas Knoester

25 november 2018

Posted In: ALV, SGA algemeen

Leave a Comment

Op donderdag 24 mei vond de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) weer plaats in sporthal IJburg. De vergadering werd vooraf gegaan door weer een uitstekende maaltijd van Adrienne waarvan 16 genodigden hebben genoten.
De opkomst voor de vergadering was met 26 personen vrij mager te noemen. Precies de helft, 11 van de 22 verenigingen, tekenden de presentielijst met 1 of 2 vertegenwoordigers. Het is toch wel jammer dat zoveel verenigingen, waaronder ook enkele groten (we noemen geen namen), afzeggen of zonder afzegging weg blijven en daardoor geen vertegenwoordiging in de ALV hebben, terwijl er echt wel relevante zaken op de agenda staan, zoals de toekomst van de SGA-competitie. Overigens moet ik qua afzeggingen ook nog even iets recht zetten: ik heb in het vorige korte verslag ten onrechte geschreven dat Frank Lommers (KNSB) zonder afmelding afwezig was, maar dat is niet waar, de fout lag bij mij, een mail verkeerd begrepen.
Henk Boot opende de vergadering stipt om 20:00 uur. Even kort langs de belangrijkste agendapunten:
Jeugd
Over het algemeen gaat het goed, er is veel enthousiasme, er worden veel toernooien georganiseerd en er zijn ook toppers: SGA-ers Khoi Pam en Eline Roebers gaan naar het EK-jeugd!
KNSB
Frank Lommers was er dus wel en hij informeerde de vergadering over de visie van het nieuw aangetreden KNSB-bestuur en reageerde op vragen over o.a. de nieuwe privacywetgeving.
Financiën
De begroting 2018-2019 werd vastgesteld en er zijn 2 leden + een reservelid benoemd tot lid van de kascontrolecommissie.
Bestuur
Het bestuur is verheugd dat Harrie Boom, die zich in het verleden al zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de SGA, bereid gevonden is toe te treden tot het bestuur.
De ALV benoemde Harrie Boom tot competitieleider en herbenoemde Adrienne Cramer tot toernooileider van de SGA. Henk Boot sprak zijn waardering uit voor scheidend competitieleider Jasper Boonstra die zich, na beëindiging van zijn termijn als bestuurslid in november 2017, nog een half jaar extra voor de SGA heeft ingezet als competitieleider ad interim. Wilco Dado overhandigt als dank namens het bestuur een doos met mooie wijnen en een envelop met inhoud aan Jasper.

Na dit agendapunt was er een pauze waarin ijsjes werden rond gedeeld.

Amsterdam Open
Er zijn besprekingen gaande over de locatie, zeer binnenkort hopelijk een deal. Informatie volgt!
50-jarig jubileum SGA in 2019
De vergadering schaarde zich achter een plan van aanpak van René Pijlman. Na overleg met het bestuur volgt binnenkort een voorstel ‘op papier’ aan de verenigingen.
Opzet SGA-competitie 2018-2019
Het competitiereglement werd aangepast aan de nieuwe situatie: de term ‘promotieklasse’ is vervangen door ‘hoofdklasse’ en de artikelen m.b.t. promotie/degradatie tussen de KNSB en de SGA zijn geschrapt.
Als uitgangspunten voor de indeling van de SGA-competitie 2018-2019 gelden:
– bestaande rechten blijven behouden ; promotie/degradatie is normaal van toepassing, alle huidige teams in de SGA-competitie handhaven zich in dezelfde klasse.
– spelers en teams die uitkomen in de KNSB-competitie, en voorheen daardoor niet in de SGA-competitie konden meedoen, worden nu van harte uitgenodigd zich in te schrijven voor de hoofdklasse van de SGA-competitie.
– verenigingen kunnen bij de competitieleider een goed gemotiveerd verzoek indienen om een team een klasse lager in te delen dan waarop zij recht hebben.
Prijsuitreiking competitie 2017 en SGA-Cup
Op de rondvraag na de afsluiter van de avond. Scheidend competitieleider Jasper Boonstra doet nog een keer de prijsuitreiking van de competitie. Helaas is het vanwege een te lange levertijd nog even wachten op de bijbehorende schaakklokken.

De kampioenen zijn:
Klasse Kampioen
Promotieklasse Zukertort Amstelveen 3
Klasse 1A De Raadsheer 1
Klasse 1B ENPS 2
Klasse 2A Oosten-Toren 2
Klasse 2B Amsterdam West 5
Klasse 3A Amsterdam West 7
Klasse 3B Amsterdam West 6
Klasse 4 ENPS 6
Viertallen ENPS 7
SGA-cup De Raadsheer

Alle Kampioenen van harte gefeliciteerd en veel succes in de hogere klasse volgend seizoen!
Henk Boot sloot de vergadering om iets na 23:00 uur.

Klaas Knoester

2 juni 2018

Posted In: ALV, SGA algemeen

One Comment

27 November 2017 werd de halfjaarlijkse ALV van de SGA gehouden.
Secretaris Klaas Knoester schreef een kort verslag.

3 december 2017

Posted In: ALV, SGA algemeen

Leave a Comment

Woensdag 7 juni vond de halfjaarlijkse ALV van de SGA plaats.
Wilco Dado werd benoemd tot penningmeester. Er werd gesproken over de SGA-inbreng bij de besluitvorming over wijziging in de verhouding tuseen de KNSB-competitie en de SGA-comptitie. Er werd gestemd over een aantal voorstellen over wijziging van het competitiereglement en tenslotte werden de prijzen van de competitie en de beker uitgereikt (meer…)

14 juni 2017

Posted In: ALV, SGA algemeen

Leave a Comment

Woensdag 7 juni a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van de SGA plaats in het Sportcentrum IJburg, Pampuslaan 1 te Amsterdam, aanvang 20:00 uur.

Op de agenda staat onder andere de mogelijke nieuwe opzet van de KNSB-competitie (invoering 4e klasse en loskoppeling van de competitities van de regionale bonden) en natuurlijk de jaarlijkse klokkenregen die neerdaalt bij de prijsuitreiking van de SGA competitie en SGA cup.

Voorafgaand aan de vergadering is er een tweegangen-diner voor alle besturenden van alle schaakclubs en vrijwilligers, ereleden en leden van verdienste van de SGA.

Diner:
Diverse amuses
Franse linzensoep met brood
Gevulde paprika (kalfsgehakt),pasta in tomatensaus met kaas (ook vegetarische versie mogelijk, graag wel even melden).

Aanvang diner 18.30 uur.

Als u wilt mee-eten kunt u dit tot 2 dagen voor aanvang doorgeven bij Adrienne Cramer (06-44 97 28 21)

28 mei 2017

Posted In: ALV, SGA algemeen

Leave a Comment

Volgende pagina »