opgericht op 1 mei 1951

speelavond dinsdag

Huize Lydia
Roelof Hartplein 2
1071 TT Amsterdam (Zuid)

06-14927230 (dinsdagavond van 19:15-19:45)

www.caissa-amsterdam.nl
www.jongcaissa.nl (jeugd)

leden met KNSB-rating: 151

wedstrijdleider
Jan Timmerman
externe.caissa@gmail.com
06-46113558

jeugdleider
Debby Nieberg
jeugdleider@caissa-amsterdam.nl
06-29092995

speelavond externe jeugdcompetitie maandag

wedstrijdleider jeugd
Aleks Varnica
aleks22@gmail.com
06-40081250

caissa-logo

Huize Lydia – speellocatie van Schaakvereniging Caissa