NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

De vereniging – hierna ook aan te duiden als “de Bond” – is genaamd: “Schaakbond Groot-Amterdam”.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
De Bond, die werd opgericht op vijfentwintig maart negentienhonderdnegenenzestig, is aangegaan voor onbepaalde tijd.

AANSLUITING

Artikel 2.

De Bond is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, hierna aan te duiden als: “KNSB”.
De wijze waarop de Bond in de algemene vergadering van de KNSB wordt vertegenwoordigd, wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel 3.

De Bond stelt zich ten doel de schaaksport te bevorderen en te verbreiden, alsmede de gemeenschappelijke belangen van zijn leden te behartigen.
Zij tracht haar doel te verwezenlijken:
door het organiseren van wedstrijden, competities en andere evenementen;
door het maken van propaganda en het geven van voorlichting;
met alle andere wettige middelen, welke naar haar oordeel tot het bereiken van het door haar gestelde doel bevorderlijk kunnen zijn.
De Bond conformeert zich aan het beleid van de KNSB.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4.

Leden van de Bond zijn die schaakverenigingen, die zich daartoe bij het bestuur van de Bond hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten.
Verder kent de Bond ereleden, leden van verdienste en donateurs; de wijze van benoeming en de rechten en plichten hiervan worden geregeld in het huishoudelijk reglement.
Tenzij het bestuur van de Bond anders besluit, is het lidmaatschap van de Bond persoonlijk en niet overdraagbaar noch vatbaar om onder algemene titel te worden verkregen.

TOELATING EN LIDMAATSCHAPSVERPLICHTINGEN

Artikel 5.

Het lidmaatschap moet worden aangevraagd bij het bestuur. Iedere aanvrager die voldoet aan alle vereisten voor het lidmaatschap in deze statuten gesteld, wordt als lid toegelaten, tenzij het bestuur meent dat tegen de toelating gewichtige bezwaren bestaan.
Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Elk lid is verplicht een natuurlijk persoon aan te wijzen als zijn vertegenwoordiger voor de uitoefening van al zijn lidmaatschapsrechten en van die aanwijzing schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.
De leden zijn verplicht:
de statuten en reglementen van de Bond, zomede de besluiten van haar organen na te leven;
de belangen van de Bond niet te schaden;
alle verplichtingen na te komen welke het bestuur op grond van een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering – in naam van de leden aangaat.
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag door de algemene vergadering jaarlijks, op voorstel van het bestuur, wordt vastgesteld.

SCHORSING

Artikel 6.

In geval een lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen, dan wel door handelingen of gedragingen het belang van de Bond in ernstige mate heeft geschaad, is het bestuur bevoegd dat lid te schorsen tot de uitspraak daarover door de algemene vergadering. Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen door dat lid de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 7.

Het lidmaatschap eindigt:
door ontbinding van het lid;
door opzegging door het lid;
door opzegging namens de Bond. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de Bond niet of niet behoorlijk nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Bond niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der Bond handelt of de Bond op zeer onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging namens de Bond geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de Bond kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste 3 maanden. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de Bond of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waar tegen was opgezegd.
Indien een besluit is genomen waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard – die van geldelijke aard daaronder evenwel niet begrepen – is een lid bevoegd om, in afwijking van het hiervoor bepaalde, door onmiddellijke opzegging van zijn lidmaatschap het genomen besluit te zijnen opzichte uit te sluiten.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Bond op grond dat redelijkerwijs van de Bond niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk bij aangetekend schrijven van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.

GELDMIDDELEN

Artikel 8.

De geldmiddelen van de Bond bestaan uit:

contributies van de leden;
donaties;
opbrengsten van evenementen;
subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen, welke laatste uitsluitend onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard;
inkomsten uit eigen vermogen;
andere baten.

BESTUUR

Artikel 9.

Het bestuur bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste een zodanig aantal meerderjarige natuurlijke personen als de algemene vergadering gewenst acht. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden van de schaakverenigingen die lid zijn van de Bond. De voorzitter wordt in functie gekozen.
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een door het bestuur op te maken en/of door een of meer leden in te dienen niet-bindende voordracht(en).
Elk bestuurslid kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst, alsmede door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is slechts driemaal achtereen terstond herkiesbaar. Na het verstrijken van één termijn van drie jaar kan een persoon, die daarvoor 12 jaar zitting heeft gehad in het bestuur, weer voor een periode van maximaal 12 jaar herintreden.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt voor een bestuurder bovendien:
door het feit dat de desbetreffende bestuurder niet meer voldoet aan de vereisten welke in deze statuten voor het lidmaatschap van het bestuur zijn gesteld;
door bedanken, hetgeen door de desbetreffende bestuurder schriftelijk en gericht aan het bestuur dient te geschieden.

Artikel 10.

Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de Bond.
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door een of meer commissies, die door het bestuur kunnen worden benoemd. De taak, samenstelling en werkwijze van deze commissies worden bij huishoudelijk of ander reglement nader geregeld en vastgesteld.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Bond zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
De Bond wordt vertegenwoordigd door zijn bestuur. Bovendien kan de Bond worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, bij voorkeur de voorzitter en de secretaris, doch uitsluitend ter uitvoering van door het bestuur genomen besluiten.

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 11.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Bond zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, hetwelk loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het direct daaropvolgend jaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, alsmede een toelichting daarop, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel tien jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 12.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de Wet of deze statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11, met het verslag van de kascommissie, waarvan de samenstelling, taak en bevoegdheden worden geregeld bij het huishoudelijk reglement;
voorziening in eventuele vacatures;
vaststelling van het bedrag der contributies;
voorstellen van het bestuur of de leden.
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
Tenzij deze statuten anders bepalen, worden alle vergaderingen geconvoceerd met inachtneming van een convocatietermijn van ten minste 42 dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering daarbij niet meegerekend.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op dezelfde wijze als waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de Bond gevestigd is veel gelezen dagblad.

Artikel 13.

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden,die bevoegd zijn de aan hun lidmaatschap verbonden rechten uit te oefenen.
Over toelating van andere dan de leden beslist de algemene vergadering.
Ieder lid heeft het recht op het uitbrengen van een zodanig aantal stemmen, als gelijk is aan het totaal aantal leden, hetwelk het desbetreffende lid had op de eerste dag van de maand, voorafgaande aan de maand waarin de vergadering wordt gehouden en op de daarvoor bij huishoudelijk reglement voorgeschreven wijze aan de Bond is kenbaar gemaakt.
Een lid kan zijn stemmen niet door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen.

Artikel 14.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur.
Ontbreekt de voorzitter, dan treedt de plaatsvervangend voorzitter dan wel één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de zorg van de secretaris of een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de volgende algemene vergadering ter vaststelling worden aangeboden. De notulen worden vóór de volgende algemene vergadering ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 15.

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter der vergadering dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door de in lid 2 genoemde stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Voor zover deze statuten, het huishoudelijk reglement of de Wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
Blanco stemmen, ondertekende stemmen en andere stemmen van onwaarde worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Bij staken van stemmen wordt herstemd. Staken de stemmen bij herstemming opnieuw dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij een stemming over personen niemand de vereiste meerderheid heeft behaald, wordt herstemd tussen de personen die bij de eerste stemming het hoogste aantal en het een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden.
Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk, die over zaken mondeling, tenzij de voorzitter van de vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
Zolang in een algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der Bond – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmede verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 16.

In deze statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het totaal aantal uitgebrachte geldige stemmen.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel 17.

De Bond kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaand artikel is van overeenkomstige toepassing.
Het besluit tot ontbinding geeft tevens de bestemming aan van een eventueel batig liquidatie-saldo, welke bestemming zoveel mogelijk overeen dient te komen met het doel der Bond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 18.

De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast ter verdere regeling van hetgeen in deze statuten is bepaald, alsmede van al hetgeen de vergadering gewenst acht.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de Wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.
Vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt bij besluit van de algemene vergadering.

SLOTBEPALING

Artikel 19.

In alle gevallen waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 

Laatste wijziging is van 1 juni 2010 waarvan de akte is gepasseerd op 23 maart 2011 door notaris Mr. J.F.P. de Beer te Haarlem.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERTEGENWOORDIGING VAN DE BOND IN DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE KNSB (artikel 2 statuten)

Artikel 1.

De Bond wordt in de algemene vergaderingen van de KNSB vertegenwoordigd, conform de door de KNSB gestelde regels, door een delegatie onder leiding van de voorzitter. De overige leden van deze delegatie worden voor een periode van 3 jaar benoemd door de algemene vergadering en zijn daarna terstond herkiesbaar.
Dit lidmaatschap eindigt:
a. na het verstrijken van de benoemingsperiode;
b. als betrokkene tevens bestuurslid is: bij het beëindigen van zijn bestuurslidmaatschap;
c. bij overlijden;
d. als betrokkene daartoe de wens te kennen heeft gegeven;
e. door een besluit van de algemene vergadering.

ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE (artikel 4, lid 2 statuten)

Artikel 2.

Ereleden en leden van verdienste worden benoemd door de algemene vergadering. Zij zijn vrijgesteld van de Bondscontributie, worden uitgenodigd voor evenementen en bijeenkomsten en hebben een adviserende stem in de algemene vergaderingen.
Dit lidmaatschap eindigt:
a. bij overlijden;
b. als de betrokkene daartoe de wens te kennen heeft gegeven;
c. door een besluit van de algemene vergadering.

DONATEURS (artikel 4, lid 2 statuten)

Artikel 3.

Donateurs zijn zij die het werk van de Bond steunen met een bedrag van minimaal € 15,- per jaar.
Zij hebben het recht deel te nemen aan de toernooien die door de Bond georganiseerd worden en zij ontvangen het orgaan dat door de Bond wordt uitgegeven, indien zij daartoe de wens te kennen hebben gegeven. Het bestuur heeft het recht de rechten van een donateur te wijzigen of in te trekken; in dat geval kan de donateur een beroep doen op de algemene vergadering.

WIJZE VAN INNING VAN DE CONTRIBUTIE (artikel 5, lid 4 statuten)

Artikel 4.

De wijze van inning van de contributie is in principe gelijk aan de wijze waarop de KNSB de contributie int. Het bestuur draagt er zorg voor dat de wijze van contributie-inning van de KNSB, alsmede veranderingen hierin, tijdig bij de leden bekend is.

VOORDRACHT NIEUWE BESTUURS LEDEN (artikel 9, lid 2 statuten)

Artikel 5.

Kandidaten voor bestuursfuncties dienen op het moment van verkiezing ten minste een half jaar onafgebroken lid van de Bond te zijn. Bij de voordracht moet, in geval van diens afwezigheid, een door de betrokkene ondertekende verklaring gevoegd zijn dat hij bereid is de kandidatuur te aanvaarden. Voordrachten door de leden opgemaakt moeten tenminste 14 dagen voor de betreffende algemene vergadering bij de Bond zijn ingediend.

KASCOMMISSIE (artikel 12, lid 2a statuten)

Artikel 6.

De kascommissie bestaat uit 2 leden en 1 plaatsvervangend lid, die lid moeten zijn van leden van de Bond; zij worden benoemd door de algemene vergadering. De taak van de kascommissie is het controleren van de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 van de statuten.
De kascommissie heeft het recht de boeken en bescheiden van de Bond in te zien en al datgene te doen wat nodig is om haar taak goed te vervullen. Zij kan zich in haar taak doen bijstaan door een deskundige, waarvan de kosten ten laste van de Bond komen.

OVERIGE COMMISSIES (artikel 10, lid 3 statuten)

Artikel 7.

a. De protestcommissie bestaat uit 5 leden, die door het bestuur worden benoemd en ontslagen; de taak van deze commissie wordt beschreven in het competitiereglement.
b. De leden van de Jeugdschaak Groot Amsterdam worden door het bestuur benoemd en ontslagen; het bestuur bepaalt de taak van deze commissie.

ALGEMENE VERGADERINGEN (artikel 12 statuten)

Artikel 8.

Tot uiterlijk twee weken na de datum van de convocatie voor een vergadering heeft ieder lid het recht schriftelijk voorstellen voor deze vergadering bij de secretaris in te dienen. Deze voorstellen moeten door het bestuur op de agenda geplaatst worden. De agenda met bijbehorende stukken moet uiterlijk twee weken voor de dag van de vergadering verzonden zijn.

GEROYEERDE PERSONEN

Artikel 9.

Personen die door lid zijn geroyeerd wegens contributieschuld, mits door de Bond overgenomen, mogen niet deelnemen aan door de Bond georganiseerde activiteiten. Dit verbod vervalt zodra betrokkene bewezen heeft zijn schuld te hebben voldaan.

MUTATIES

Artikel 10.

Voor 1 september van elk jaar moet elk lid opgave doen van de bestuursfuncties. Voor 1 oktober van elk jaar moet elk lid een volledige ledenlijst insturen aan de Bond. Bij niet nakomen van deze verplichtingen wordt een boete opgelegd van € 15,- per overtreding. De leden zijn verplicht alle mutaties in hun ledenbestand elektronisch op te geven aan de Bond met gebruikmaking van de daarvoor bestemde formulieren. Mutaties, die de Bond drie of minder dagen voor het einde van een kalendermaand bereiken – de dag van ontvangst meegerekend – worden eerst in de daarop volgende kalendermaand verwerkt.

SCHAAKEVENEMENTEN

Artikel 11.

Een door een lid georganiseerd schaakevenement moet, om in aanmerking te komen voor ondersteuning en goedkeuring door de Bond, minimaal twee maanden van tevoren bij de Bond aangemeld zijn. Het Bondsbestuur moet het betrokken lid binnen 1 maand na ontvangst van de aanvraag schriftelijk in kennis stellen van zijn beslissing op het ingediende verzoek. De afwijzing van een verzoek moet gemotiveerd zijn. Toestemming is niet nodig voor evenementen in clubverband waaraan uitsluitend eigen leden deelnemen.

 

Vastgesteld in de algemene vergadering van 3 november 1993 en laatstelijk gewijzigd op 1 juni 2010.

Une pharmacie a pour but d'aider les 5 millions d'hommes de Frence | Wie kaufen Sie Medikamente für ED | Viagra via online apotheek legaal | E ci sono nuove farmacie online | Viagra sin visitar a un médico