24 juni 2022

Artikel 1. Algemene bepalingen
Door de Schaakbond Groot Amsterdam (SGA) wordt jaarlijks voor zijn verenigingen een teamcompetitie uitgeschreven. Deze begint op de laatste maandag van september en duurt tot en met de derde vrijdag van mei. Het SGA-bestuur kan besluiten van deze datums, indien noodzakelijk, af te wijken. De leiding van deze competitie alsmede de handhaving van dit reglement berust bij de competitieleider (CL) van de SGA.
Waar in dit reglement sprake is van dispensatie geldt dat deze slechts schriftelijk door het SGA-bestuur verleend kan worden op grond van een schriftelijk verzoek hiertoe van een vereniging. Deze dispensatie geldt in principe vanaf de datum waarop deze verleend is tot uiterlijk 1 augustus daaropvolgend.
Waar in dit reglement sprake is van rating wordt bedoeld de KNSB-rating op de laatst gepubliceerde lijst voor aanvang van de competitie, of, indien de speler in deze lijst niet voorkomt, de rating op de eerst gepubliceerde lijst sinds die datum waarop de speler voorkomt.Overal waar in dit reglement sprake is van “speler/hij/hem/zijn” mag ook gelezen worden “speelster/zij/haar/haar”.

Artikel 2. Competitie opbouw
Teams bestaan uit 8 spelers. Zij worden ingedeeld in klassen, die onderverdeeld kunnen zijn in poules. Elke poule bestaat zo mogelijk uit 8 teams, waarin een enkele competitie wordt gespeeld.
Zo mogelijk bestaat de hoofdklasse uit één, de 1e, 2e en 3e klasse uit twee en de 4e klasse uit één poule(s) Het bestuur kan, als het aantal ingeschreven teams zulks nodig maakt, het aantal poules en het aantal teams in een bepaalde klasse verminderen of vermeerderen. Zo’n beslissing dient voor aanvang van de competitie kenbaar te zijn gemaakt bij de betreffende verenigingen en te zijn gepubliceerd op de website.
Daarnaast wordt er een viertallencompetitie georganiseerd. In afwijking van het bovenstaande bestaan de teams in deze competitie uit 4 spelers.

Artikel 3. Indeling der teams
De indeling in klassen gebeurt op basis van het vorig seizoen. Extra teams en teams van nieuwe verenigingen worden ingedeeld naar inzicht van het bestuur.

Artikel 4. Vaststelling speeldata
De wedstrijden worden door de CL vastgesteld (niet op zaterdagen, zon- en feestdagen) bij de in het speelschema eerstgenoemde vereniging, tenzij expliciet vermeld staat dat er bij de als tweede genoemde vereniging gespeeld wordt. Hierbij geldt dat er minimaal 3 1/2 uur moet kunnen worden gespeeld.
Op verzoek kan de CL een roosterdatum wijzigen. Een dergelijk verzoek dient, na vooroverleg met de tegenstander, met redenen omkleed en met een voorstel voor een nieuwe datum uiterlijk 14 dagen voor de roosterdatum ontvangen te zijn door de CL.

SPEELGERECHTIGDHEID

Artikel 5. Algemeen
Speelgerechtigd voor een vereniging zijn, behoudens de hierna te noemen uitzonderingen, alle personen die op de wedstrijddatum als lid van die vereniging zijn aangemeld in de Online Leden Administratie van de KNSB.
Spelers mogen in de lopende competitie slechts voor één bij de SGA aangesloten vereniging uitkomen. Wie van meer verenigingen lid is, bepaalt door zijn eerste partij in die lopende competitie voor welke vereniging hij uitkomt. Een speler mag in meerdere regionale bonden competitie spelen.

Artikel 6. Inschrijving van teams
Elke vereniging moet vóór de laatste vrijdag van augustus het aantal teams waarmee zij wenst deel te nemen aan de CL opgeven. Voor 1 oktober moet elke vereniging hem een lijst sturen met naam en voorletter(s) van alle leden en het team waarvoor deze zullen spelen, zulks in volgorde der teams. Voor elk team dienen minstens acht spelers te worden opgegeven die bij aanvang van het seizoen speelgerechtigd zijn.Indien voor de 2de ronde blijkt dat een team uit minder dan acht speelgerechtigde spelers bestaat, dient dit door de betreffende vereniging alsnog tot acht te worden aangevuld. Zolang een speler nog niet gespeeld heeft – noch voor zijn oorsponkelijke team noch voor een ander team – kan hij door de vereniging alsnog tot in een ander team worden opgesteld, mits zijn oorspronkelijke team uit minimaal acht basis-spelers blijft bestaan. Een dergelijke wijziging moet tijdig aan de competitieleider worden gemeld, in ieder geval voor aanvang van de eerste wedstrijd waarin die speler meedoet.
Met betrekking tot de viertallencompetitie dient overal waar in dit artikel ‘acht’ wordt genoemd ‘vier’ te worden gelezen.
De inschrijvingskosten bedragen: € 10,00 per achttal en € 5,00 per viertal.

Artikel 7. Volgorde teams
Indien een vereniging met meer dan één team aan de competitie deelneemt dan moet het eerste team sterker zijn dan het tweede, het tweede sterker dan het derde etcetera. Deze bepaling geldt niet indien meerdere teams in dezelfde klasse spelen. De sterkte van een team wordt bepaald door de gemiddelde rating van de opgegeven spelers.

Artikel 8. Eisen aan spelers basisteams
Een speler die is opgegeven volgens artikel 6 dient minstens twee partijen te spelen voor het team waarvoor hij is opgegeven, behalve indien het om het laagste team gaat. Bij overtreding van dit artikel wordt per gemiste partij één matchpunt in mindering gebracht. Het bestuur kan hiervoor dispensatie verlenen.

Artikel 9. Reservespelers
Niet-ingedeelde leden volgens artikel 6 worden als reservespelers beschouwd.
Nieuwe leden worden gelijkgesteld met reservespelers en kunnen aan de competitie deelnemen een dag na aanmelding in de online ledenadministratie (OLA) of anders na tijdige aanmelding bij de CL, maar wel voor aanvang van de betreffende wedstrijd. In het laatste geval moet het lid alsnog binnen twee dagen in de OLA worden aangemeld. Een reservespeler wordt ingedeeld bij het team waarvoor hij zijn eerste wedstrijd speelt, tenzij de CL binnen twee weken geïnformeerd is dat betrokkene tot een lager team behoort.
Een reservespeler mag uitkomen in een team als zijn rating niet hoger is dan 75+ van de hoogste ratinghouder in het team waar wordt ingevallen of lager dan de laagste ratinghouder in het eerstvolgende hogere team van dezelfde vereniging. Deze regeling geldt niet voor het hoogste team van een vereniging. Het bestuur kan voor deze regeling dispensatie verlenen.

Artikel 10. Invallers
Elke speler mag maximaal drie keer invallen in een hoger team. Indien een speler uitsluitend in poules invalt waarin meer dan zeven ronden worden gespeeld, dan wel basisspeler is van een viertal in de viertallencompetitie mag vier maal worden ingevallen.

Artikel 11. Terugtrekking van een team
Indien een team wordt teruggetrokken, vervallen de door dit team gespeelde wedstrijden. Wat speelgerechtigdheid betreft heeft terugtrekking alleen gevolgen voor de spelers van dat team. De CL neemt hierover in overleg met het SGA bestuur een beslissing.
Voor wat de promotie- en degradatieregeling betreft, geldt dat een teruggetrokken team geacht wordt te zijn geëindigd op de laagste plaats in de poule waarin het was ingedeeld, tenzij dat team nog geen enkele wedstrijd heeft gespeeld, in welk geval het geacht wordt niet aan de competitie te hebben deelgenomen.
Terugtrekking van een opgegeven team voor de SGA-competitie voor 1 november betekent terugtrekking van alle lagere teams van die vereniging, tenzij het SGA-bestuur anders beslist.

Artikel 12. Niet speelgerechtigdheid
Het niet speelgerechtigd zijn van een speler heeft uitsluitend gevolgen voor de uitslag van diens partij (en dientengevolge ook van de match) en voor een eventuele boete conform artikel 30. De uitslag van de partij telt mee voor de KNSB-rating als de niet speelgerechtigde speler wel lid is van de KNSB.

WEDSTRIJDEN

Artikel 13. Teamleider
Voor elk team benoemt de vereniging een teamleider. Indien deze aan de wedstrijd deelneemt, gaan zijn plichten als teamleider voor op die als speler.
Een teamleider mag de spelers van zijn team adviseren remise aan te bieden of aan te nemen of een partij op te geven. Hij moet zich echter beperken tot korte informatie, alleen gebaseerd op de stand in de wedstrijd, zonder daarbij inlichtingen te geven over de stelling(en) op het schaakbord.

Artikel 14. Wedstrijdleider
De ontvangende vereniging zorgt voor een (fungerend) wedstrijdleider die zich van tevoren bekend maakt aan het bezoekende team. Deze dient voldoende op de hoogte te zijn van het FIDE- en competitiereglement, alsmede de toepassing ervan. Het is toegestaan dat iemand anders tijdens de wedstrijd de rol van fungerend wedstrijdleider overneemt, maar dit moet wel aan de tegenstander bekend gemaakt worden, zo mogelijk voor aanvang van de wedstrijd. Tenzij het SGA-bestuur vooraf dispensatie heeft verleend, is het de wedstrijdleider verboden zelf aan de wedstrijd deel te nemen of op dezelfde avond te spelen voor een ander team in deze competitie. Overtreding van deze bepaling kan bestraft worden met de aftrek van 1 matchpunt.

Artikel 15. Reglementen
1) Tenzij in dit reglement anders bepaald is, wordt gespeeld volgens de FIDE spelregels in de laatste officiële Nederlandse vertaling zoals gepubliceerd door de KNSB voor aanvang van de huidige competitie. Er wordt aangenomen dat elke speler met de daarin vervatte regels bekend is.
2) In afwijking van het in het eerste lid gestelde, is artikel 8 lid 7 van de in het eerste lid genoemde FIDE-spelregels niet van toepassing. Voorts is artikel 11.3.2 van de FIDE-spelregels niet van toepassing en wordt deze tekst vervangen door de volgende: Als een elektronisch (commmunicatie)apparaat van een speler tijdens de partij in het spelersgebied hoorbaar afgaat, dan krijgt de betreffende speler 5 minuten straftijd, terwijl de tegenstander 5 minuten extra tijd krijgt. Indien de betreffende speler echter na toediening van de tijdstraf minder dan 2 minuten op de klok zou overhouden, wordt de tijdstraf zodanig beperkt dat de speler 2 minuten op de klok overhoudt. Het verschil tussen 5 minuten en de daadwerkelijk toegediende tijdstraf wordt als extra tijd bij de tegenstander opgeteld. Bij een tweede soortgelijke overtreding van dezelfde speler tijdens de partij is de partij voor deze speler verloren.
3) Indien het KNMI een weeralarm afgeeft met code rood of oranje in de regio van de SGA op een bepaalde dag zullen de geplande wedstrijden op diezelfde dag afgelast worden op laste van de Competitieleider tenzij beide verenigingen wel willen spelen.

Artikel 16. Opstelling en kleur
Voor het begin van de wedstrijd maken de teamleiders elkaar gelijktijdig bekend in welke volgorde de spelers aan de borden zullen plaatsnemen. De eerstgenoemde vereniging heeft zwart aan alle oneven borden en wit aan alle even borden. Na bekendmaking kan de bordvolgorde niet meer gewijzigd worden. Wel kunnen maximaal 2 opgestelde spelers, die afwezig zijn, vervangen worden door een andere speler (zie hiervoor artikel 19).
Indien bij het begin van de wedstrijd nog geen teamopstelling bekend is, kunnen de reeds aanwezige spelers van dat team bepalen aan welk bord zij zullen spelen. Dit kan gedurende de wedstrijd niet meer veranderd worden.

Artikel 17. Vooruitspelen
In onderling overleg kunnen partijen op een eerdere datum dan de vastgestelde roosterdatum worden gespeeld. Voor deze partijen geldt die datum als nieuwe roosterdatum. Vooraf moet worden afgesproken aan welk(e) bord(en) wordt vooruit gespeeld. Het aantal vooruit te spelen partijen kan maximaal 50% van het totale aantal partijen in die wedstrijd zijn.

Artikel 18. Aanvangstijdstip
Uiterlijk om 20.00 uur moet de wedstrijdleider de klokken van alle witspelers (doen) aanzetten. Indien het benodigde materiaal op dit tijdstip niet speelklaar staat, wordt de tijd die nodig is om dit alsnog te doen in mindering gebracht op de bedenktijd van de spelers van de thuisclub.

Artikel 19. Niet opkomen
Een partij is verloren voor een speler die meer dan een uur na het te voren vastgestelde aanvangstijdstip aan zijn bord verschijnt. Binnen dat uur mogen invallers worden ingezet. Het team waarvan binnen een uur na het te voren vastgestelde aanvangstijdstip niet minstens de helft + 1 van het aantal spelers aanwezig is geldt als niet opgekomen. Vooruit gespeelde partijen tellen mee voor die aanwezigheid. De CL stelt dan een nieuwe datum vast.

Artikel 20. Speeltempo
De bedenktijd bedraagt 1 uur 30 minuten voor de gehele partij + 15 seconden increment per zet.

Artikel 21. Matchpunten
Aan een team dat in een wedstrijd de meeste bordpunten behaalt, worden twee matchpunten toegekend, bij het behalen van een gelijk aantal bordpunten wordt aan beide partijen één matchpunt toegekend, en aan het verliezende team worden geen matchpunten toegekend.

Artikel 22. Wedstrijdformulier
Op een via de website te downloaden formulier moeten de namen met voorletter(s) en de uitslagen worden ingevuld. Komt een speler niet op, dan wordt N.O. ingevuld. Beide teamleiders tekenen voor akkoord. De wedstrijdleider moet de uitslag binnen 3 dagen invullen via de website van de SGA op de daar aangegeven wijze. De wedstrijdleider moet het wedstrijdformulier bewaren tot de aanvang van de volgende competitie en op aanvraag kunnen tonen.

PROMOTIE EN DEGRADATIE

Artikel 23. Eindstand
Voor de eindstand geldt (met afnemende prioriteit):

 • het totaal aantal matchpunten;
 • het totaal aantal bordpunten;
 • het resultaat van de onderlinge wedstrijd.
 • alleen indien van belang voor promotie of degradatie: de uitslag van zoveel beslissings-wedstrijden als nodig.

Artikel 24. Beslissingswedstrijden
Beslissingswedstrijden worden onder leiding van de CL of een door hem aan te wijzen vervanger op een neutrale dag en in een neutraal lokaal gespeeld en moeten zolang worden voortgezet tot een beslissing is bereikt.

Artikel 25. Kampioenschap en promotie
Het hoogst geëindigde team in de hoofdklasse is kampioen van de SGA. Het hoogst geëindigde team in elke andere poule promoveert naar een hogere opvolgende klasse. In de vierde klasse promoveert ook de nummer 2.
Uit de viertallencompetitie is geen promotie mogelijk.

Artikel 26. Degradatie
In elke poule degraderen:

 • in de hoofdklasse: de nummers 7 en 8.
 • in de 1e, 2e en 3e klasse: het team dat als laatste eindigt.

Artikel 27. Extra degradatie
Als bij het begin van het seizoen blijkt dat een poule uit meer dan 8 teams bestaat, vinden ook in de lagere klassen zoveel extra degradaties plaats als nodig is om het jaar daarop zoveel mogelijk poules op 8 te brengen.
Indien deze extra degradatie van toepassing is, wordt dit bij aanvang van de competitie meegedeeld, alsmede de wijze waar en hoe deze zal plaatsvinden.

Artikel 28. Versterkte promotie
Als bij het begin van het seizoen blijkt dat een poule uit 7 of minder teams gaat bestaan, kan versterkte promotie plaatsvinden uit de zich daaronder bevindende klasse. Dan promoveert het team dat van de hoogst geëindigde teams in die klasse, die oorspronkelijk niet voor promotie in aanmerking kwamen, het beste resultaat behaalde. Hiervoor telt het gemiddeld aantal matchpunten per wedstrijd; is dit gelijk, dan beslist het gemiddeld aantal bordpunten en zonodig het lot.
Als dit de indeling van het seizoen betreft na het seizoen waarin zich een situatie als bedoeld in artikel 26 heeft voorgedaan, kan er ook voor worden gekozen om één of meer extra degradaties als bedoeld in artikel 26 niet door te laten gaan.

Artikel 29. Bestuursbesluiten
Ten aanzien van de artikelen 25 tot en met 28 kan het bestuur voor aanvang van het seizoen beslissen dat voor dat seizoen een andere regeling van kracht is. Deze regeling dient voor aanvang van het seizoen meegedeeld te worden aan de wedstrijdleiders en gepubliceerd te worden op de website.

SANCTIES EN BOETES

Artikel 30. Sancties en boetes
Bij niet nakomen van in dit reglement vastgestelde verplichtingen gelden de volgende boetes en sancties:

 1. art. 5: ongerechtigde speler: € 5, en verlies van de partij;
 2. art. 6: bij overschrijding van genoemde data: € 12, ;
 3. art. 8: niet minstens twee partijen: matchpunt per partij in mindering;
 4. art. 9: ongerechtigde speler: € 5, en verlies van de partij;
 5. art. 10: te vaak invallen in de SGA competitie: € 5, en verlies van de partij;
 6. art. 11: terugtrekking na 1 september: € 25, per team;
 7. art.19: niet opkomen van een team: € 25, en 2 matchpunten in mindering; blijft het team wederom in gebreke dan wordt dit team geacht teruggetrokken te zijn en geldt artikel 9.
 8. art.22: te laat inzenden van uitslagen: € 5, per week. Als een vereniging zich hieraan bij herhaling schuldig maakt, kan -na waarschuwing- het betreffende team een matchpunt in mindering gebracht worden.

Het bestuur kan in bijzondere gevallen boetes verminderen of kwijtschelden.

GESCHILLEN EN PROTESTEN

Artikel 31. Geschillen
Geschillen die op de competitie betrekking hebben moeten binnen 48 uur na hun ontstaan worden voorgelegd aan de CL die deze binnen 14 dagen dient te behandelen.

Artikel 32. Protesten
Wanneer een speler of teamleider wil protesteren tegen een voorval in de partij dient hij zo spoedig mogelijk de fungerend wedstrijdleider mondeling op de hoogte te brengen. Indien relevant moet deze laatste de actuele stelling en de kloktijden vastleggen; na afloop van de wedstrijd moet hij alle bijzonderheden in het bijzijn van beide teamleiders op het wedstrijdformulier noteren en dit (indien nodig) samen met de notatieformulieren aan de competitieleider doen toekomen. De protesterende vereniging moet dit protest binnen 3×24 uur bij de CL indienen, die dit binnen 10 dagen behandelt.

Artikel 33. Beroep
Beroep tegen een een beslissing van de CL is mogelijk bij de protestcommissie. Dit dient uiterlijk 10 dagen na dagtekening van die beslissing met redenen omkleed aan de secretaris van de commissie, de CL en de tegenpartij te worden gezonden. De CL voorziet de commissie vervolgens van alle relevante informatie. Binnen 3 weken brengt de commissie haar voor ieder bindende beslissing schriftelijk ter kennis aan de CL, het SGA bestuur en de besturen van de betrokken verenigingen. De commissie heeft de bevoegdheid hieraan regels of aanwijzingen omtrent de uitvoering ervan toe te voegen. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan wordt de oorspronkelijke beslissing van de CL gehandhaafd.

Artikel 34. Slotbepaling
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de CL. Hierop staat beroep open bij het bestuur.

Une pharmacie a pour but d'aider les 5 millions d'hommes de Frence | Wie kaufen Sie Medikamente für ED | Viagra via online apotheek legaal | E ci sono nuove farmacie online | Viagra sin visitar a un médico