SGA-rapidcompetitie 2024

De opzet van de SGA-rapidcompetitie 2024 in detail

 1. De SGA-rapidcompetitie wordt in 2024 voor de achttiende maal gehouden, en wel vanaf de week van 20 mei 2024 als de reguliere SGA-competitie is afgelopen. De finales worden gespeeld op donderdag 13 juni 2024. Voorwaarde is dat minimaal 20 teams worden aangemeld voor deelname aan deze competitie.
 2. In SGA-rapidcompetitie wordt gespeeld door viertallen van bij de SGA aangesloten verenigingen. Een vereniging kan ieder gewenst aantal viertallen inschrijven. Voorwaarde is dat één van de opgegeven spelers in de viertallen lid (eventueel dubbellid) is van de opgevende vereniging. De peildatum hiertoe is 1 mei 2024. Ook spelers die namens verenigingen in de KNSB-competitie uitkomen, kunnen aan deze rapidcompetitie deelnemen. Een speler kan in deze rapidcompetitie slechts voor één vereniging uitkomen.
 3. De SGA-Rapid-competitie wordt verspeeld in voorrondes en finales. De finales worden samengesteld aan de hand van de uitslagen van de voorronden. Hiervoor plaatsen zich per klasse de vier hoogst geëindigde teams van de voorrondes.
 4. Deze voorronden worden verspeeld op de clubavonden van SGA-verenigingen. Bij voorkeur vindt een voorronde plaats bij de club van één der deelnemende viertallen; dit is echter niet noodzakelijk. Tijdens een voorronde worden drie speelrondes gespeeld. De partijen worden verspeeld met een speeltempo van 15 minuten + 10 seconden per zet (of als er eventueel geen digitale klokken aanwezig zijn 25 minuten per persoon per partij). De eerste ronde vangt – zo spoedig als mogelijk na – 20.00 uur aan. De samenstelling van de voorrondes wordt door de competitieleider vooraf bepaald. De voorrondes vinden plaats in de drie weken vanaf 21 mei 2024.
 5. De verenigingen kunnen tot en met 5 mei 2024 viertallen inschrijven voor de SGA-rapidcompetitie. Hierbij moet tevens de samenstelling van de teams worden opgegeven. De viertallen dienen genummerd te zijn in volgorde van de gemiddelde rating van de opgegeven spelers. Een team kan ook bestaan uit vijf of zes spelers. Als een viertal uit meer opgegeven spelers dan vier bestaat wordt voor de indeling gekeken naar de vier spelers met de hoogste KNSB-rating per 1 mei 2024. Op de speeldagen kan een team van alle opgegeven spelers gebruik maken. Hierbij staat het een team vrij de bordvolgorde te kiezen.
 6. Speelgerechtigd voor de SGA-rapidcompetitie zijn personen die per 1 mei 2024 lid zijn van een bij de SGA aangesloten vereniging. Indien men onder een verenigingsnaam deelneemt, moet tenminste één speler van het team lid zijn van de betreffende vereniging. Indien men als ‘vriendenteam’ deelneemt geldt slechts als regel dat één van de spelers lid is van een bij de SGA aangesloten vereniging.
 7. Invallers.
  Invallers zijn spelers, die niet in de basisopstelling van een team zijn opgenomen. Hiervoor gelden de volgende beperkingen:
  a. Een invaller moet per 1 mei 2024 (dubbel)lid zijn van een bij de SGA aangesloten vereniging.
  b. Bij het invallen wordt gekeken naar het ratinggemiddelde van een team zoals dat bij de indeling van de teams door de aangewezen competitieleider bepaald en op de website van de SGA gepubliceerd is.
  c. Er zijn geen restricties voor het invallen in de hoogste klasse.
  d. Door het opstellen van de invaller in een andere klasse dan de hoogste klasse mag een team voor de betreffende wedstrijd geen hogere gemiddelde rating krijgen dan het ratinggemiddelde van het sterkste team in de betreffende klasse.
  e. Bij onreglementair invallen worden de resultaten van de invaller(s) omgezet in reglementaire nederlagen.
 8. Ingeschreven viertallen, die zich na de bekendmaking van het speelschema terugtrekken uit de SGA-rapidcompetitie 2024 en viertallen die op een wedstrijdavond niet verschijnen, worden gestraft met een boete van € 10,00. Deze boete wordt opgelegd aan de vereniging dat door het betreffende viertal wordt vertegenwoordigd.
 9. De indeling in klassen wordt bepaald door de door het SGA-bestuur aangewezen specifieke competitieleider voor deze competitie aan de hand van het aantal ingeschreven teams en aan de hand van de speelsterkte van de ingeschreven teams. De indeling wordt zodanig bepaald dat het aantal teams per klasse het meest geschikt is. De klassen bestaan zo veel als redelijkerwijs mogelijk uit tien viertallen. Hierdoor ontmoeten alle teams elkaar onderling in de voorronden. De teams worden in de onderscheiden klassen geplaatst op basis van de gemiddelde rating van de opgegeven spelers.
 10. De partijen in de SGA-rapidcompetitie worden verspeeld volgens de FIDE-spelregels in de laatste officiële Nederlandse vertaling zoals gepubliceerd door de KNSB. Specifiek is Aanhangsel B (Rapidschaak) relevant.
 11. Bij iedere ronde (voorronde en/of finaleronde) dient een wedstrijdleider aanwezig te zijn. De ontvangende vereniging van een speelavond zorgt hiervoor. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de wedstrijdleider van deze ontvangende vereniging lid dient te zijn. De wedstrijdleider mag geen deelnemer zijn aan de betreffende ronde van de rapidcompetitie. Van belang is dat hij beschikbaar is op de momenten waarop de wedstrijdleider in actie dient te komen. Zo hoeft het spelen van een reguliere (interne) competitiepartij (met langere bedenktijd) geen beletsel te zijn om als wedstrijdleider op te treden voor de SGA-rapidcompetitie – mits de wedstrijdleider ervoor zorgt dat hij op verzoek onmiddellijk beschikbaar is om zijn rol voor de rapidcompetitie te vervullen.
 12. Het verzamelen en verwerken van de uitslagen
  De ontvangende vereniging van een speelavond zorgt ervoor dat de uitslagen van alle wedstrijden van de avond worden verzameld. Hierbij dienen zowel de wedstrijduitslagen als de individuele uitslagen verzameld te worden. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van specifieke vooraf verstrekte uitslagenformulieren. De ontvangende vereniging zorgt tevens voor het doorgeven van alle uitslagen (wedstrijd- en individuele uitslagen). Dit gebeurt door het invoeren van deze uitslagen via het internet op de daartoe speciaal voor het rapidtoernooi beschikbare website. Dit dient liefst zo snel mogelijk te gebeuren, echter uiterlijk op de zaterdag volgend op de wedstrijddatum. De (tussen)stand zal dan in het desbetreffende weekend op de website vermeld worden.
  De benodigde gegevens voor de invoer (websiteadres, wachtwoord) worden vooraf per email aan de rapidcoördinator van de ontvangende vereniging toegezonden, evenals de uitslagenformulieren.
 13. De stand in een klasse wordt opgemaakt op basis van (achtereenvolgens):
  a. bordpunten;
  b. matchpunten; en
  c. de Sonnenborg-Berger-score. Voor de bepaling van het aantal matchpunten ontvangt het winnende team 2 matchpunten en het verliezende team 0 matchpunten. Bij een gelijkspel ontvangen beide teams 1 matchpunt.
 14. Bij een voorronde worden er, zoals vermeld, drie rondes gespeeld.
 15. Voor iedere klasse wordt één finalegroep geformeerd. Hiervoor plaatsen zich de eerste vier teams van de voorronden van de betreffende klasse. De finale wordt voor alle klassen gezamenlijk verspeeld op donderdag 13 juni 2024 bij Amsterdam West. Een definitieve aankondiging hiervan volgt later.
 16. In de finale worden de resultaten uit de voorronden niet meegeteld. Ieder team begint de finale derhalve met 0 bordpunten en 0 matchpunten.
  De eindrangschikking wordt opgemaakt op basis van
  a. het aantal bordpunten en indien gelijk,
  b. vervolgens op het aantal matchpunten en indien gelijk,
  c. het onderling resultaat en indien gelijk
  d. in de hoofd- en eerste klasse de eindstand van de voorronde en indien gelijk
  e. dan wordt de uitslag bepaald door een snelschaakwedstrijd
  (5 minuten p.p.p.p). Bij gelijk eindigen vervalt de uitslag van het 4e bord, vervolgens het 3e bord etc.
  Bij 4 remises volgt een 2e wedstrijd (dat moet toch wel genoeg zijn …. )
 17. Een speler mag in de SGA-rapidcompetitie slechts voor één vereniging uitkomen. Een uitzondering op deze regel geldt voor spelers die in een ‘vriendenteam’ deelnemen aan de rapidcompetitie: deze spelers mogen daarnaast invallen in teams van een vereniging waarvan zij lid zijn, rekening houdend met de overige invallersbepalingen.
 18. Indien een vereniging een invaller in een team wil opstellen die niet in enig team van deze vereniging in de vooraf opgegeven opstelling staat vermeld, dient deze invaller lid te zijn van de betreffende vereniging. Dit houdt in dat niet-leden van een vereniging alleen voor deze vereniging mogen uitkomen als zij in de vooraf opgegeven opstelling staan vermeld bij deze vereniging. Een speler die vooraf is opgegeven voor een hoger team van een vereniging mag niet uitkomen in een lager team van dezelfde vereniging, ook al zou de speler voldoen aan de speelsterkte-regel zoals hiervoor vermeld. Deze beperking geldt ook voor de finalegroepen.

—————————————————————————————-

Afsluitende opmerkingen.
De ervaring leert dat het clubbezoek in de periode na de reguliere competitie (SGA en/of KNSB) in het algemeen beperkt is. Ook lijkt de behoefte om in deze periode nog serieuze, langdurige partijen te spelen, in deze fase kleiner. Uitzondering hierop wordt gevormd door de betrokkenen bij de echte finales van de interne competities bij de diverse verenigingen. Deze finalepartijen worden veelal nog wel verspeeld in de betreffende periode. De gedachte van het SGA-bestuur is dat in deze periode, mede naar aanleiding van de raadpleging in de ALV van juni 2003 en de ervaring van de eerdere SGA-Rapid-competities, de behoefte aan het spelen van wedstrijden met een kortere bedenktijd groter is. Tevens lijken veel schakers het wedstrijdelement van het spelen van teamwedstrijden te waarderen, reden waarom voor deze periode opnieuw een Rapid-competitie met viertallen wordt vastgesteld.
Het uitgangspunt van het SGA-bestuur is dat aan de wens/behoefte tot een wat minder serieuze, c.q. wat meer vrijblijvende, competitie tegemoet wordt gekomen. Idee is dat iedereen die dit waardeert ook aan een dergelijke competitie kan deelnemen. Het wat lossere karakter van de voorstellen blijkt op diverse plaatsen: geen vaste opstelling nodig (zelfs niet per ronde) en de mogelijkheid om ‘vriendenteams’ samen te stellen – ook als de speelsterkte van de spelers in het vriendenteam mogelijk ver uiteen loopt. Ten aanzien van lidmaatschap van de deelnemers bij een vereniging geldt als voorwaarde dat iedere deelnemer lid dient te zijn (per 1 mei 2024) van een vereniging, aangesloten bij de SGA. Dit hoeft echter niet te betekenen dat alle spelers in een team lid dienen te zijn van een zelfde vereniging. Slechts één van de spelers moet lid zijn van de vereniging waarvoor men in de SGA-rapidcompetitie uitkomt. Als invaller mogen echter slechts spelers worden opgesteld die lid zijn van de betreffende vereniging.

Een specifiek aspect van deze competitie is de speelruimte bij de verenigingen, voor de voorronden en de finalegroepen. Met name mag verwacht worden dat het verspelen van de rapidcompetitie enige geluidsoverlast geeft aan eventueel tegelijkertijd te verspelen serieuze, langduriger partijen, bijvoorbeeld voor de interne competitie van de betreffende vereniging. Daarom worden met name SGA-verenigingen die over meerdere zalen beschikken, gevraagd één of eventueel meerdere, van deze zalen ter beschikking te stellen van de rapidcompetitie. Dit verzoek geldt voor alle clubavonden in de betreffende periode. Verenigingen die over één zaal beschikken wordt gevraagd om deze minimaal één clubavond ter beschikking te stellen; overwogen kan worden om dan de competities met serieuze, langduriger partijen voor één avond te schrappen. Bij de indeling van de diverse ronden zal dan gepoogd worden om deze zaal op de betreffende avond dan zo efficiënt mogelijk te benutten (door er zoveel mogelijk vier- of zeskampen te laten verspelen). Het SGA-bestuur hoopt dat iedere deelnemende SGA-vereniging minimaal één avond een zaal ter beschikking stelt voor de rapidcompetitie. Verenigingen die zaalruimte aanbieden, wordt gevraagd voor iedere avond aan te geven hoeveel teams van vier spelers men maximaal kan ontvangen.

Het SGA-bestuur hoopt dat deze SGA-rapidcompetitie 2024 net zo plezierig mag verlopen als de voorgaande versies, met hopelijk nog wat meer deelnemende teams. Het blijft echter dat de gehele indeling en bepaling van de speelavonden en speelzalen geheel afhankelijk is van de inschrijvingen van de verenigingen. Hopelijk lukt het ook om te vermijden dat ingeschreven teams zich op een laat moment terugtrekken uit de competitie of zelfs gewoon wegblijven.

Une pharmacie a pour but d'aider les 5 millions d'hommes de Frence | Wie kaufen Sie Medikamente für ED | Viagra via online apotheek legaal | E ci sono nuove farmacie online | Viagra sin visitar a un médico