Artikel 1. Algemene bepalingen.
De schaakbond Groot-Amsterdam (SGA) organiseert jaarlijks voor de aangesloten verenigingen een jeugdteamcompetitie in de leeftijdscategorien A (t/m 18 jaar) en C (t/m 14 jaar) van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB). De leiding van deze competitie, waaronder handhaving van dit reglement, ligt bij de jeugd- competitieleider (JGA) van de SGA.

Artikel 2. Competitie-opbouw.

Per leeftijdscategorie zal afhankelijk van het aantal aanmeldingen een hoofd, 1e, 2e, 3e, etc klasse worden georganiseerd. Elke klasse bestaat uit 8 teams, waarin een enkele competitie wordt gespeeld. Uitzondering hierop is de laagste klasse per leeftijdscategorie, voor deze klasse zijn de volgende indelingen mogelijk: 

 • 9-10 teams enkele competitie
 • 6-7 teams enkele competitie 
 • 3-5 teams dubbele competitie

Artikel 3. Inschrijving van teams.
Elke vereniging moet voor 1 oktober opgeven hoeveel teams zij in welke categorie en welke klasse inschrijven. De inschrijving moet zijn voorzien van een lijst met daarin per team de naam, voorletters, geboortejaar en KNSB jeugdrating van de spelers en reserves.

Artikel 4. Indeling der teams.

 1. De indeling in klassen gebeurt op basis van de resultaten van het vorige seizoen en rekening houdend met uitoefening van het recht op promotie en (verzoeken tot) degradatie.
 2. Indien art 4.a leidt  tot minder dan het vereiste aantal teams per klasse,  zoals beschreven in art 2, zal de JGA teams in principe plaatsen op basis van de gemiddelde ELO rating van de aangemelde teams. 
 3. Indien daar noodzaak toe is kan de JGA de indeling aanpassen.

Artikel 5.1 Vaststelling speeldata.
De wedstrijden worden door de JGA vastgesteld op de door de vereniging bepaalde speelavond, mits er minimaal 2,5 uur kan worden gespeeld, maar niet op zaterdagen en zon- of feestdagen

Artikel 5.2 eindrondes 

Per klasse zal er waar mogelijk een eindronde worden georganiseerd. De eindrondes zullen voor aanvang van de competitie door de JGA worden vastgesteld

Speelgerechtigdheid

Artikel 6. Algemeen.

 1. Deelnemers aan de leeftijdscategorie A  moeten gedurende de volledige competitie in de leeftijdscategorie A of lager (dwz B, C, etc) vallen. 
  • Ivm de wijziging van het reglement voor de leeftijdcategorie A zal voor het seizoen 2023-2024 dispensatie worden gegeven aan spelers die in 2024 19 jaar oud worden.  
 2. Deelnemers aan de leeftijdscategorie C moeten gedurende de volledige competitie in de leeftijdscategorie C of lager (D, E, etc) vallen. 
 3. Spelers mogen in de lopende competitie slechts voor één bij de SGA aangesloten vereniging uitkomen, behoudens door het SGA-bestuur verleende dispensatie. 
 4. Wie van meer verenigingen lid is, bepaalt door zijn eerste partij in de lopende competitie voor welke vereniging hij uitkomt.
 5. Een speler is speelgerechtigd 48 uur na verwerking in de ledenadministratie van de KNSB.

Artikel 7. Reserve spelers.
Niet eerder bij de JGA aangemelde leden worden gelijkgesteld met reservespelers en kunnen na 48 uur na verwerking in de ledenadministratie van de KNSB aan de competitie deelnemen. Een reservespeler wordt geacht te zijn ingedeeld bij het laagste team, tenzij de JGA is geïnformeerd dat de speler in een hoger team is ingedeeld.

Artikel 8. Invallers.
Elke speler mag maximaal drie keer invallen in een hoger team. Voor spelers uit de categorie C gelden de teams uit de categorie A niet als hogere teams. Voor categorie C, 1e klasse en lager geldt een dubbele speelronde als 1 invalbeurt. Een speler mag niet invallen in een lager team. Na vier invalbeurten in een en hetzelfde hogere team, wordt de invallende speler voor het vervolg van de competitie geacht deel uit te maken van dat hogere team.

Artikel 9. Terugtrekking van een team.
Indien een team wordt teruggetrokken, vervallen de door dit team gespeelde wedstrijden. Voor de ratingverwerking gelden de uitslagen van de gespeelde partijen.

Artikel 10. Niet speelgerechtigdheid.
Het niet speelgerechtigd zijn van een speler heeft uitsluitend gevolgen voor de uitslag van diens partij (en daardoor ook voor de match) en voor een eventuele sanctie zoals opgenomen in artikel 28. Voor de ratingverwerking geldt de uitslag van de gespeelde partij.

Wedstrijden

Artikel 11. Teamleider.
Voor elk team benoemt de vereniging een teamleider. Een teamleider mag de spelers van zijn team adviseren remise aan te bieden of aan te nemen, of een partij op te geven. Hij moet zich echter beperken tot korte informatie, alleen gebaseerd op de stand van de wedstrijd, zonder daarbij inlichtingen te geven over de stelling(en) op het schaakbord.

Artikel 12. Wedstrijdleider.
De leiding van de wedstrijd berust bij de jeugdleider van de ontvangende vereniging of een door de jeugdleider aangewezen persoon.

Artikel 13. Reglementen.
Tenzij in dit reglement anders is bepaald, wordt gespeeld volgens de FIDE-spelregels. Het FIDE-reglement en Competitiereglement moeten tijdens de wedstrijd op papier of digitaal beschikbaar zijn.

Artikel 14. Opstelling en kleur.

De teamleider is vrij om per speeldag de bord volgorde van de spelers – basisspelers van het team en invallers – te bepalen met inachtneming van artikel 8. Uitgangspunt hierbij is wel dat de sterkste spelers in principe aan de hogere borden worden opgesteld. 

Voor de hoofdklasse  geldt dat bij de opstelling mag er geen sprake zijn van een verschil in ratingpunten van 200 of meer tussen de spelers die het betreft. Dat wil zeggen de speler met meer dan 200 ratingpunten meer, dient aan een hoger bord plaats te nemen. De actuele KNSB-jeugdrating geldt hierbij als criterium. Spelers zonder rating krijgen een rating van 0 toegekend. Het is mogelijk om uiterlijk 48 uur van tevoren een dispensatieverzoek in te dienen bij de JGA.

Voor de 2e, 3e, etc klassen geldt ook het uitgangspunt dat de sterkste spelers in principe aan de hogere borden worden opgesteld. Het is aan discretie van de teamleider om hieraan invulling te geven. 

Hoofd, 1e, 2e, 3e, etc klasse.

Voor het begin van de wedstrijd maken de teamleiders gelijktijdig de namen van de spelers van de wedstrijd bekend.

Categorie A en C Hoofdklasse: de bezoekende vereniging heeft wit aan de borden 1 en 3 en zwart aan de borden 2 en 4. Categorie C, Eerste klasse en lager: de eerste wedstrijd heeft de bezoekende vereniging wit aan de borden 1 en 2 en zwart aan de borden 3 en 4. Bij de tweede wedstrijd heeft de bezoekende vereniging zwart aan de borden 1 en 2 en wit aan de borden 3 en 4 en moeten van de thuisspelende vereniging de spelers van bord 1 en 2 wisselen en eveneens van bord 3 en 4.

Artikel 15. Vooruitspelen.
Vooruitspelen van partijen is in deze competitie niet mogelijk.

Artikel 16. Aanvangstijdstip.
Uiterlijk om 19.00 uur moet de wedstrijdleider de klokken van alle witspelers (doen) aanzetten. Voor de tweede partij in de Eerste klasse C en lager jaar moet de wedstrijdleider de klokken van alle witspelers (doen) aanzetten zodra de stukken en de klokken van alle vier de borden weer gereed staan, doch niet later dan 20.00 uur.

Artikel 17. Niet opkomen.
De partij is verloren voor een speler die om 19.30 uur niet aan zijn bord is verschenen. Voor 19.30 uur mogen invallers worden ingezet. Als een team niet is komen opdagen geldt dit als een 0-4 verloren wedstrijd voor het niet opgekomen team. Blijft dit team wederom in gebreke dan wordt het team geacht teruggetrokken te zijn en geldt artikel 9. In de Eerste klasse C en lager mag op een open gebleven bord voor de tweede wedstrijd een invaller worden ingezet tot 20 minuten na aanvang van de tweede wedstrijd.

Artikel 18. Speeltempo.

Categorie A: de bedenktijd is 55 minuten voor de gehele partij, plus 10 seconden per zet. Categorie C Hoofdklasse: de bedenktijd is 55 minuten voor de gehele partij, plus 10 seconden per zet. Categorie tot 14 jaar Eerste klasse en lager: de bedenktijd is 25 minuten voor de gehele partij plus 5 seconden per zet, en er hoeft niet te worden genoteerd.

Artikel 19. Bemoeienis.
Spelers hebben slechts met hun eigen partij bemoeienis en zij bepalen bindend het resultaat ervan. Maar de wedstrijdleider MOET de partij verloren verklaren voor de speler die zijn bedenktijd heeft overschreden, zelfs als beide spelers dit niet willen. Indien iemand zich met een partij van een ander bemoeit, kan de wedstrijdleider hem het verdere verblijf in de speelzaal ontzeggen.

Artikel 20. Matchpunten.
Bij een gelijke stand in bordpunten krijgen beide teams 1 matchpunt. Een team dat meer bordpunten scoort dan de tegenstander krijgt er 2. In de Eerste klasse en lager tot 14 jaar geldt elke wedstrijd als een match, wat het mogelijk maakt in deze klasse maximaal 4 matchpunten per ontmoeting te behalen.

Artikel 21. Wedstrijdformulier.
Op een bij de SGA-website verkrijgbaar formulier moeten de namen met voorletters van de teamleden en de uitslagen worden ingevuld. Is een speler niet opgekomen, dan wordt N.O ingevuld. Voor de Eerste klasse en lager tot 14 moet ook voor de tweede wedstrijd een formulier worden ingevuld. Beide teamleiders dienen voor akkoord te tekenen. De wedstrijdleider moet de scores binnen 24 uur na de wedstrijd op Netstand verwerken. De wedstrijdleider dient het door beide teamleiders voor akkoord getekende formulier tenminste tot aan het einde van het seizoen te bewaren.

Promotie en degradatie

Artikel 22. Vervallen, vervangen door art. 2. .

Artikel 23. Eindstand.

Voor de eindstand geldt met afnemende prioriteit:

 1. het totaal aantal matchpunten;
 2. het totaal aantal bordpunten;
 3. indien van belang voor kampioenschap, promotie, degradatie en plaatsing voor KNSB-Jeugdclubcompetitie: zoveel beslissingswedstrijden als nodig.

Artikel 24. Beslissingwedstrijden.
Beslissingswedstrijden worden onder leiding van de JCL of een door hem aan te wijzen vervanger op een neutrale dag in een neutraal lokaal gespeeld en moeten zo lang worden voortgezet tot er een beslissing is bereikt. Voor de beslissingswedstrijden geldt in art. 18 vermelde speeltempo.

Artikel 25. Kampioenschap en promotie.
Het hoogst eindigende team uit de Hoofdklasse is kampioen van de SGA en verkrijgt de daaruit voortkomende rechten. De twee hoogst eindigende teams in elke andere klasse hebben het recht om te promoveren naar een opvolgende klasse.

Artikel 26. Degradatie.
In elke klasse, met uitzondering van de laagste klasse, degraderen de nummers 7 en lager. Indien door een gewijzigde klasse-indeling versterkte degradatie noodzakelijk is, degraderen vervolgens de nummers 6, 5 en vier in die volgorde. Ook kan een team degraderen op verzoek van de eigen jeugdleider.

Artikel 27. Versterkte promotie.
Vervangen door art 4

Sancties en boetes

Artikel 28. Sancties en boetes.

Bij niet nakomen van de in dit reglement vastgestelde verplichtingen gelden de volgende sancties:

 1. art. 6: ongerechtigde speler: waarschuwing,- en verlies van de partij;
 2. art. 7: ongerechtigde speler: waarschuwing,- en verlies van de partij;
 3. art. 8: te vaak ingevallen: waarschuwing,- en verlies van de partij;
 4. art. 9: terugtrekking na 1 oktober: per team en 1 waarschuwing;
 5. art 17: bij team niet opkomen: 1 waarschuwing;
 6. art. 21: te laat inzenden van uitslagen: 1 waarschuwing.

Bij meerdere waarschuwingen tijdens 1 seizoen kan het JGA-Bestuur besluiten een club voor een jaar uit te sluiten van de SGA Jeugd clubteam competitie. Hierin kan de club een protest indienen bij de Protestcommissie SGA-competitie.

Geschillen en protesten.

Artikel 29. Geschillen.
Geschillen die op de competitie betrekking hebben, moeten binnen 48 uur na hun ontstaan worden voorgelegd aan de JGA, die deze binnen 14 dagen dient te behandelen.

Artikel 30. Protesten.
Aantekenen van protest dient te geschieden binnen 30 minuten van het geconstateerde feit bij de fungerend wedstrijdleider, die de leiders van beide teams hiervan in kennis stelt. De protesterende vereniging moet dit protest binnen 3×24 uur schriftelijk – per e-mail – bij de JGA indienen. De JGA dient het protest binnen 10 dagen te behandelen.

Artikel 31. Beroep.
Beroep tegen een beslissing van de JGA is mogelijk bij de Protestcommissie SGA-competitie Dit dient uiterlijk 14 dagen na dagtekening van die beslissing met redenen omkleed aan de secretaris van de commissie, de JGA en de tegenpartij te worden verzonden. De JGA voorziet de commissie vervolgens van alle relevante informatie. Binnen 3 weken brengt de commissie haar voor ieder bindende beslissing schriftelijk ter kennis aan de JGA, het SGA-bestuur en de jeugdleider van de betrokken vereniging. De commissie heeft de bevoegdheid hieraan regels of aanwijzingen omtrent de uitvoering ervan toe te voegen. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan wordt de oorspronkelijke beslissing van de JGA gehandhaafd.

Artikel 32. Slotbepaling.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de JGA. Hierop staat beroep open bij het SGA-bestuur.

SGA, versie 10 september 2023

Une pharmacie a pour but d'aider les 5 millions d'hommes de Frence | Wie kaufen Sie Medikamente für ED | Viagra via online apotheek legaal | E ci sono nuove farmacie online | Viagra sin visitar a un médico