Artikel 1. Algemene bepalingen.
Door de schaakbond Groot-Amsterdam (SGA) kan jaarlijks voor zijn verenigingen een teamcompetitie in de categorie tot 14 jaar en een in de categorie tot 20 jaar worden uitgeschreven. De leiding van deze competitie alsmede de handhaving van dit reglement berusten bij de jeugdcompetitieleider (JCL) van de SGA.

Artikel 2. Competitie-opbouw.
De indeling in klassen is afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de resultaten van het voorafgaande seizoen. Elke klasse bestaat zo mogelijk uit 8 teams, waarin een enkele competitie wordt gespeeld.

Artikel 3. Inschrijving van teams.
Elke vereniging moet voor 1 oktober opgeven hoeveel teams zij in welke categorie en welke klasse inschrijft en daarbij een lijst sturen met de naam, voorletters en geboortedatum van alle deelnemende leden en het team waarvoor deze zullen spelen, zulks in volgorde der teams. Dit geldt ook voor teams van de A/B-categorie in de KNSB-competitie. Niet ingedeelde leden worden als reservespelers beschouwd. De JCL kan besluiten om dispensatieteams toe te laten tot de competitie.

Artikel 4. Indeling der teams.
De indeling in klassen gebeurt op basis van het vorig seizoen. Teams van nieuwe verenigingen en nieuwe teams van bestaande verenigingen worden ingedeeld naar inzicht van de JCL.

Artikel 5. Vaststelling speeldata.
De wedstrijden worden door de JCL vastgesteld op de door de vereniging bepaalde speelavond, mits er minimaal 2,5 uur (in de categorie tot 14 jaar: 2 uur) kan worden gespeeld, doch niet op zaterdagen en zon- of feestdagen. Op verzoek kan de JCL een roosterdatum of het aanvangstijdstip (art. 16) van een wedstrijd wijzigen. Een dergelijk verzoek dient, na vooroverleg met de tegenstander, met redenen omkleed en met een voorstel voor een nieuwe datum uiterlijk 14 dagen voor de roosterdatum ontvangen te zijn door de JCL.

Speelgerechtigdheid

Artikel 6. Algemeen.
Een speler mag op 31 december tijdens de competitie nog geen 14 resp. 20 jaar zijn. Spelers mogen in de lopende competitie slechts voor één bij de KNSB aangesloten vereniging uitkomen, behoudens door het SGA-bestuur verleende dispensatie. Spelers in de A/B-categorie van de KNSB-competitie mogen niet deelnemen aan de SGA-competitie. Wie van meer verenigingen lid is, bepaalt door zijn eerste partij in de lopende competitie voor welke vereniging hij uitkomt.

Artikel 7. Reserve spelers.
Niet eerder bij de JCL aangemelde leden worden gelijkgesteld met reservespelers en kunnen dertig dagen na aanmelding bij de ledenadministrateur aan de competitie deelnemen. Voor de eerste ronde geldt echter een periode van 2 dagen. Op verzoek van de betreffende vereniging kan de JCL besluiten een nieuw lid eerder aan de competitie te laten deelnemen. Bij een dergelijk verzoek geldt een periode van tenminste 7 dagen. Een reservespeler wordt geacht te zijn ingedeeld bij het laagste team, tenzij de JCL is geïnformeerd dat de speler in een hoger team is ingedeeld.

Artikel 8. Invallers.
Elke speler mag maximaal drie keer invallen in een hoger team. Voor spelers uit de categorie tot 14 jaar gelden de teams uit de categorie tot 20 jaar, uitkomende in de SGA-competitie, niet als hogere teams. Teams uitkomende in de KNSB-competitie (A/B- categorie) gelden wel als hogere teams. Een speler mag niet invallen in een lager team. Na vier invalbeurten in een en hetzelfde hogere team, wordt de invallende speler voor het vervolg van de competitie geacht deel uit te maken van dat hogere team.

Artikel 9. Terugtrekking van een team.
Indien een team wordt teruggetrokken, vervallen de door dit team gespeelde wedstrijden.

Artikel 10. Niet speelgerechtigdheid.
Het niet speelgerechtigd zijn van een speler heeft uitsluitend gevolgen voor de uitslag van diens partij (en daardoor ook voor de match) en voor een eventuele boete conform artikel 28. Voor de ratingverwerking geldt de uitslag van de gespeelde partij.

Wedstrijden

Artikel 11. Teamleider.
Voor elk team benoemt de vereniging een teamleider. Een teamleider mag de spelers van zijn team adviseren remise aan te bieden of aan te nemen, of een partij op te geven. Hij moet zich echter beperken tot korte informatie, alleen gebaseerd op de stand van de wedstrijd, zonder daarbij inlichtingen te geven over de stelling(en) op het schaakbord.

Artikel 12. Wedstrijdleider.
De leiding van de wedstrijd berust bij de jeugdleider van de ontvangende vereniging.

Artikel 13. Reglementen.
Tenzij in dit reglement anders is bepaald, wordt gespeeld volgens de FIDE-spelregels. Zowel het FIDE- als het competitiereglement dienen in het speellokaal aanwezig te zijn. Er wordt aangenomen dat elke speler met de daarin vervatte regels bekend is.

Artikel 14. Opstelling en kleur.
De teamleider is vrij om per speeldag de bordvolgorde van de spelers – basisspelers van het team en invallers – te bepalen met in achtneming van artikel 8. Uitgangspunt hierbij is wel dat de sterkste spelers in principe aan de hogere borden worden opgesteld. Bij de opstelling mag er geen sprake zijn van een verschil in ratingpunten van 200 of meer tussen de spelers die het betreft. Dat wil zeggen de speler met meer dan 200 ratingpunten meer, dient aan een hoger bord plaats te nemen. De actuele KNSB-jeugdrating geldt hierbij als criterium.

Voor het begin van de wedstrijd maken de teamleiders gelijktijdig de namen van de spelers van de wedstrijd bekend.
Categorie tot 20 jaar en tot 14 jaar Hoofdklasse: de bezoekende vereniging heeft wit aan de borden 1 en 3 en zwart aan de borden 2 en 4. Categorie tot 14 jaar, Eerste klasse en lager: de eerste wedstrijd heeft de bezoekende vereniging wit aan de borden 1 en 2 en zwart aan de borden 3 en 4. Bij de tweede wedstrijd heeft de bezoekende vereniging zwart aan de borden 1 en 2 en wit aan de borden 3 en 4 en moeten van de thuisspelende vereniging de spelers van bord 1 en 2 wisselen en eveneens van bord 3 en 4.

Artikel 15. Vooruitspelen.
Vooruitspelen van partijen is in deze competitie niet mogelijk.

Artikel 16. Aanvangstijdstip.
Uiterlijk om 19.00 uur moet de wedstrijdleider de klokken van alle witspelers (doen) aanzetten. Voor de tweede partij in de Eerste klasse en lager tot 14 jaar moet de wedstrijdleider de klokken van alle witspelers (doen) aanzetten zodra de stukken en de klokken van alle vier de borden weer gereed staan, doch niet later dan 20.00 uur.

Artikel 17. Niet opkomen.
De partij is verloren voor een speler die om 19.30 uur niet aan zijn bord is verschenen. Voor 19.30 uur mogen invallers worden ingezet. Als een team niet is komen opdagen geldt dit als een 0-4 verloren wedstrijd voor het niet opgekomen team. Blijft dit team wederom in gebreke dan wordt het team geacht teruggetrokken te zijn en geldt artikel 9. In de Eerste klasse en lager tot 14 mag op een open gebleven bord voor de tweede wedstrijd een invaller worden ingezet tot 20 minuten na aanvang van de tweede wedstrijd.

Artikel 18. Speeltempo.
Categorie tot 20 jaar: de bedenktijd is 1 uur en 10 minuten voor de gehele partij, plus 5 seconden per zet. Categorie tot 14 jaar Hoofdklasse: de bedenktijd is 55 minuten voor de gehele partij, plus 5 seconden per zet. Categorie tot 14 jaar Eerste klasse en lager: de bedenktijd is 25 minuten voor de gehele partij plus 5 seconden per zet, en er hoeft niet te worden genoteerd.

Artikel 19. Bemoeienis.
Spelers hebben slechts met hun eigen partij bemoeienis en zij bepalen bindend het resultaat ervan. Maar de wedstrijdleider MOET de partij verloren verklaren voor de speler die zijn bedenktijd heeft overschreden, zelfs als beide spelers dit niet willen. Indien iemand zich met een partij van een ander bemoeit, kan de wedstrijdleider hem het verdere verblijf in de speelzaal ontzeggen.

Artikel 20. Matchpunten.
Bij een gelijke stand in bordpunten krijgen beide teams 1 matchpunt. Een team dat meer bordpunten scoort dan de tegenstander krijgt er 2. In de Eerste klasse en lager tot 14 jaar geldt elke wedstrijd als een match, wat het mogelijk maakt in deze klasse maximaal 4 matchpunten per ontmoeting te behalen.

Artikel 21. Wedstrijdformulier.
Op een bij de SGA-materiaalcommissaris verkrijgbaar formulier moeten de namen met voorletters van de teamleden en de uitslagen worden ingevuld. Is een speler niet opgekomen, dan wordt N.O ingevuld. Voor de Eerste klasse en lager tot 14 moet ook voor de tweede wedstrijd een formulier worden ingevuld. Beide teamleiders dienen voor akkoord te tekenen. De wedstrijdleider moet dit formulier binnen 7 dagen na de wedstrijddatum aan de JCL opsturen, of de gegevens, zoals deze op het wedstrijdformulier zijn ingevuld, aan de JCL per e-mail verzenden. Indien de gegevens per e-mail worden verzonden dan dient de wedstrijdleider het door beide teamleiders voor akkoord getekende formulier tenminste tot aan het einde van het seizoen te bewaren. Van de KNSB-wedstrijden in de A/B-categorie moet het wedstrijdformulier binnen 7 dagen na de wedstrijddatum worden opgestuurd.

Promotie en degradatie

Artikel 22. Indeling van de teams.
De teams worden ingedeeld in een Hoofdklasse, Eerste of Tweede klasse. Elke klasse bestaat uit maximaal acht teams die een volledige competitie (‘Round Robin’) spelen. Bij een groot aantal aangemelde teams kan de JCL besluiten om een Derde klasse in te stellen.

Artikel 23. Eindstand.
Voor de eindstand geldt met afnemende prioriteit:
– het totaal aantal matchpunten;
– het totaal aantal bordpunten;
– alleen indien van belang voor kampioenschap, promotie of degradatie: zovel beslissingswedstrijden als nodig.

Artikel 24. Beslissingwedstrijden.
Beslissingswedstrijden worden onder leiding van de JCL of een door hem aan te wijzen vervanger op een neutrale dag in een neutraal lokaal gespeeld en moeten zolang worden voortgezet tot er een beslissing is bereikt.

Artikel 25. Kampioenschap en promotie.
Het hoogst eindigende team uit de Hoofdklasse is kampioen van de SGA en verkrijgt de daaruit voortkomende rechten. De twee hoogst eindigende teams in elke andere klasse promoveren naar een opvolgende klasse.

Artikel 26. Degradatie.
In elke klasse, met uitzondering van de laagste klasse, degraderen de nummers 7 en lager. Indien door een gewijzigde klasse-indeling versterkte degradatie noodzakelijk is, degraderen vervolgens de nummers 6, 5 en vier in die volgorde. Ook kan een team degraderen op verzoek van de eigen jeugdleider.

Artikel 27. Versterkte promotie.
Als aan het begin van het seizoen blijkt dat een klasse uit 7 of minder teams gaat bestaan of indien een gewijzigde klasse- indeling het noodzakelijk maakt, vindt versterkte promotie plaats uit de zich daaronder bevindende klasse, in volgorde (nummers 3, 4 et cetera). Ook kan een team promoveren op verzoek van de eigen jeugdleider. De JCL kan echter besluiten een klasse uit minder dan 8 teams te laten bestaan, bijvoorbeeld bij te grote krachtsverschillen.

Sancties en boetes

Artikel 28. Sancties en boetes.
Bij niet nakomen van de in dit reglement vastgestelde verplichtingen gelden de volgende boetes en sancties:
a. art. 3: bij overschrijden van genoemde data:   EUR 12,50;
b. art. 6: ongerechtigde speler:   EUR 5,- en verlies van de partij;
c. art. 7: ongerechtigde speler:   EUR 5,- en verlies van de partij;
d. art. 8: te vaak ingevallen:   EUR 5,- en verlies van de partij;
e. art. 9: terugtrekking na 1 oktober:   EUR 25,- per team;
f. art. 21: te laat inzenden van uitslagen:   EUR 5,- per week.
Het SGA-bestuur kan in bijzondere gevallen boetes verminderen of kwijtschelden.

Geschillen en protesten.

Artikel 29. Geschillen.
Geschillen die op de competitie betrekking hebben moeten binnen 48 uur na hun ontstaan worden voorgelegd aan de JCL, die deze binnen 14 dagen dient te behandelen.

Artikel 30. Protesten.
Aantekenen van protest dient te geschieden binnen 30 minuten van het geconstateerde feit bij de fungerend wedstrijdleider, die de leiders van beide teams hiervan in kennis stelt. De protesterende vereniging moet dit protest binnen 3×24 uur schriftelijk bij de JCL indienen. De JCL dient het protest binnen 10 dagen te behandelen.

Artikel 31. Beroep.
Beroep tegen een beslissing van de JCL is mogelijk bij de protestcommissie. Dit dient uiterlijk 10 dagen na dagtekening van die beslissing met redenen omkleed aan de secretaris van de commissie, de JCL en de tegenpartij te worden verzonden. De JCL voorziet de commissie vervolgens van alle relevante informatie. Binnen 3 weken brengt de commissie haar voor ieder bindende beslissing schriftelijk ter kennis aan de JCL, het SGA-bestuur en de jeugdleider van de betrokken vereniging. De commissie heeft de bevoegdheid hieraan regels of aanwijzingen omtrent de uitvoering ervan toe te voegen. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan wordt de oorspronkelijke beslissing van de JCL gehandhaafd.

Artikel 32. Slotbepaling.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de JCL. Hierop staat beroep open bij het SGA-bestuur.

SGA, versie 9 september 2019

 

 

Une pharmacie a pour but d'aider les 5 millions d'hommes de Frence | Wie kaufen Sie Medikamente für ED | Viagra via online apotheek legaal | E ci sono nuove farmacie online | Viagra sin visitar a un médico